Commit 38b31f51 authored by Riccardo Spagni's avatar Riccardo Spagni
Browse files

Merge branch 'Moneropedia-patch' into 'master'

Moneropedia localization fix

See merge request monero-project/monero-site!903
parents b118de6c d98012f8
---
entry: "Airgap"
terms: ["airgap"]
summary: "Airgap jest środkiem bezpieczeństwa, który fizycznie oddziela komputer lub inne urządzenie od wszystkich sieci, takich jak internet."
---
......
---
entry: "Atomic Units"
terms: ["atomic-units", "atomic-unit"]
summary: "Atomic Units refer to the smallest fraction of 1 XMR."
---
......
---
entry: "adres Base32"
tags: ["kovri"]
terms: ["Base32-address", "Base32-addresses", "adres-Base32", "adresu-Base32", "adresie-Base32"]
summary: "Zakodowany hasz Base32 adresu Base64."
......
---
entry: "Adres Base64"
tags: ["kovri"]
terms: ["Base64-address", "Base64-addresses", "adres-base64", "adresu-base64", "adresie-base64", "adresem-base64"]
summary: "Zakodowany w Base64 adres I2P"
......
---
entry: "Blok"
terms: ["block", "blocks", "blok", "bloku", "blokiem", "bloków"]
summary: "Zbiornik transakcji, jego sekwencja tworzy łańcuch bloków."
---
......
---
entry: "Łańcuch bloków"
terms: ["blockchain", "blockchains", "łańcuch-bloków", "łańcuchu-bloków", "łańcuchowi-bloków", "łańcucha-bloków", "łańcuchem-bloków"]
summary: "Przekazywany rejestr wszystkich transakcji minionych i obecnych, który nie ujawnia nadawcy i odbiorcy płatności."
---
### Podstawy
......
---
entry: "Bootstrap-node"
terms: ["bootstrap-node", "bootstrap-nodes", "bootstrap-node", "bootstrap-nodes"]
summary: "A node to which a daemon connects to give immediate usability to wallets while syncing"
---
......
---
entry: "Zasadniczy unikalny host"
tags: ["kovri"]
terms: ["Canonically-unique-host", "zasadniczy-unikalny-host", "zasadniczego-unikalnego-hosta", "zasadniczym-unikalnym-hoście", "zasadniczego-unikalnego-hostu", "zasadniczym-unikalnym-hostem", "zasadnicze-unikalne-hosty"]
summary: "Host ogólnie przyjęty jako przypisany do adresu lub zestawu adresów"
......
---
entry: "Reszta"
terms: ["change", "reszta", "reszty", "reszcie"]
summary: "Monero wysłane jako część transakcji, która jest zwracana na twoje konto zamiast być przelana do innego odbiorcy."
---
......
---
entry: "Clearnet"
tags: ["kovri"]
terms: ["Clearnet", "Clearnecie", "clearnetu"]
summary: "Internet, na którym zbudowane anonimowe sieci nakładkowe"
......
---
entry: "Transakcja coinbase"
terms: ["coinbase-transaction", "transakcja-coinbase", "transakcji-coinbase", "transakcją-coinbase", "transakcję-coinbase"]
summary: "Specjalny rodzaj transakcji włączonej do każdego bloku, która zawiera niewielką ilość Monero przesłaną do górnika jako wynagrodzenie za jego pracę wydobywczą."
---
......
---
entry: "zgoda"
terms: ["consensus", "consensus-network", "zgoda", "sieć-zgody", "sieci-zgody", "zgodzie", "zgody", "zgodą"]
summary: "Charakterystyka rozproszonych sieci, takich jak Monero, gdzie większość członków przestrzega zasad i tym samym odrzuca szkodliwych uczestników."
---
......
---
entry: "Kryptowaluta"
terms: ["cryptocurrency", "cryptocurrencies", "altcoin", "altcoins", "kryptowaluta", "kryptowaluty", "kryptowalucie", "kryptowalutach", "kryptowalutom"]
summary: "Waluta cyfrowa, w której użyte techniki szyfrowania w celu regulacji generowania jednostek walutowych i weryfikowania transferów płatniczych, zazwyczaj funkcjonująca niezależnie od banku centralnego."
---
......
---
entry: "Katalog danych"
tags: ["kovri"]
terms: ["Data-Directory", "katalog-danych", "katalogu-danych", "katalogowi-danych"]
summary: "Miejsce przechowywania kluczowych danych Kovri w czasie jego pracy."
......
---
entry: "Nominał"
terms: ["denominations", "subunits", "nominał", "nominały", "nominałem", "nominałom", "nominałowi", "podjednostki", "podjednostkom", "podjednostka", "podjednostce", "podjednostką", "tacoshi", "piconero", "nanonero", "micronero", "millinero", "centinero", "decinero","decanero","hectonero","kilonero","meganero","giganero"]
summary: "Nominał jest prawidłowym opisem ilości waluty. Często jest on podjednostką waluty, na przykład cent jest 1/100 danej jednostki waluty."
---
......
---
entry: "Węzeł docelowy"
tags: ["kovri"]
terms: ["Destination", "Destinations", "węzeł-docelowy", "węzła-docelowego", "węźle-docelowym", "węzłów-docelowych"]
summary: "Adres internetowy będący punktem końcowym, zarówno lokalnym jak i odległym."
......
---
entry: "Eepsite"
tags: ["kovri"]
terms: ["Eepsite", "Hidden-Service", "Garlic-Site", "Garlic-Service", "ukryty-serwis", "strona-czosnkowa", "serwis-czosnkowy", "serwisu-czosnkowego"]
summary: "Strona lub serwis internetowy zamieszczony w sieci I2P."
......
---
entry: "szyfrowanie"
tags: ["kovri"]
terms: ["encryption", "encrypted", "encrypting", "decryption", "decrypted", "decrypting", "szyfrowanie", "szyfrowania", "szyfrowaniu", "zaszyfrowany", "zaszyfrowana", "zaszyfrowanej", "zaszyfrowanemu", "zaszyfrowaną", "zaszyfrowanego", "odszyfrowanie", "rozszyfrowanie", "odszyfrowana", "odszyfrowany", "odszyfrowanej", "odszyfrowanego", "odszyfrowanemu", "odszyfrowaną", "rozszyfrowana", "rozszyfrowany", "rozszyfrowanego", "rozszyfrowanemu", "rozszyfrowanej", "rozszyfrowaną", "szyfrowań"]
summary: "Proces kodowania wiadomości lub informacji w taki sposób, że tylko upoważnione osoby mogą je odkodować i odczytać."
......
---
entry: "Floodfill"
tags: ["kovri"]
terms: ["Floodfill"]
summary: "Router sieci I2P, który utrzymuje bazę danych rozproszonej sieci."
......
---
entry: "Fluffy Blocks"
terms: ["fluffy blocks", "fluffyblocks"]
summary: "a way of saving bandwidth when sending new blocks around the network"
---
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment