Commit 38b31f51 authored by Riccardo Spagni's avatar Riccardo Spagni
Browse files

Merge branch 'Moneropedia-patch' into 'master'

Moneropedia localization fix

See merge request monero-project/monero-site!903
parents b118de6c d98012f8
---
entry: "Papierowy portfel"
terms: ["paperwallet", "paperwallets", "paper-wallet", "paper-wallets", "papierowy-portfel", "papierowego-portfela", "papierowemu-portfelowi", "papierowym-portfelu"]
summary: "Papierowy portfel przechowuje informacje niezbędne do wysyłania i otrzymywania Monero."
---
......
---
entry: "Numer identyfikacyjny płatności"
terms: ["payment-ID", "payment-IDs", "numer-identyfikacyjny-płatności", "numeru-identyfikacyjnego-płatności", "numerem-identyfikacyjnym-płatności", "numerze-identyfikacyjnym-płatności", "numery-identyfikacyjne-płatności", "numerom-identyfikacyjnym-płatności", "numerach-identyfikacyjnych-płatności"]
summary: "Opcjonalny znacznik dodawany w celu identyfikacji transakcji pomiędzy użytkownikami, składający się z 64 heksadecymalnych znaków."
---
......
---
entry: "Zobowiązanie Pedersena"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments", "zobowiązanie", "zobowiązania", "zobowiązaniu", "zobowiązaniom", "zobowiązanie-pedersena", "zobowiązaniu-pedersena", "zobowiązaniem-pedersena"]
summary: "Algorytmy kryptograficzne pozwalające osobie udowadniającej na zobowiązanie się do pewnej wartości bez ujawniania jej ani nie będąc w stanie jej zmienić."
---
......
---
entry: "Reseed"
tags: ["kovri"]
terms: ["Reseed", "reseeda"]
summary: "Metoda, za pomocą której Kovri uruchamia sieć I2P."
......
---
entry: "Rozmiar pierścienia"
terms: ["ring-size", "rozmiar-pierścienia", "rozmiarowi-pierścienia", "rozmiarze-pierścienia", "rozmiarem-pierścienia"]
summary: "Liczba wszystkich możliwych osób podpisujących za pomocą podpisu pierścieniowego."
---
......
---
entry: "Poufne Transakcje Pierścieniowe"
terms: ["ringCT", "ring-CT", "poufne-transakcje-pierścieniowe", "poufnym-transakcjom-pierścieniowym", "poufnymi-transakcjami-pierścieniowymi", "poufnych-transakcji-pierścieniowych"]
summary: "Sposób na ukrycie wartości Monero przesłanych w transakcji."
---
......
---
entry: "Podpis pierścieniowy"
terms: ["ring-signature", "ring-signatures", "podpis-pierścieniowy", "podpisem-pierścieniowym", "podpisu-pierścieniowego", "podpisie-pierścieniowym"]
summary: "Grupa podpisów kryptograficznych z przynajmniej jednym prawdziwym uczestnikiem, bez możliwości rozróżnienia, kto w danej grupie nim jest, ponieważ wszystkie podpisy figurują jako ważne."
---
......
---
entry: "Informacje o routerze"
tags: ["kovri"]
terms: ["Router-Info", "Router-infos", "informacje-o-routerze", "informacjom-o-routerze", "informacjami-o-routerze", "informacji-o-routerze"]
summary: "Struktura danych lub plik zawierający potrzebne informacje sieciowe na temat peerów I2P."
......
---
entry: "Skalowalność"
terms: ["scalability", "skalowalność", "skalowalności", "skalnowalnością"]
summary: "Potencjał wzrostu Monero oraz metoda zwiększania efektywności."
---
......
---
entry: "Podpis kryptograficzny"
terms: ["signature", "signatures", "podpis", "podpisu", "podpisie", "podpisów", "podpisem"]
summary: "Kryptograficzna metoda na udowodnienie posiadania jakiejś informacji oraz że dana informacja nie została zmieniona po podpisaniu."
---
......
---
entry: "Smart Mining"
terms: ["smart-mining"]
summary: "Proces limitowania wydobycia w celu uniknięcia niedogodności."
---
......
---
entry: "Klucz wydawania"
terms: ["spend-key", "spend-keys", "klucz-wydawania", "klucza-wydawania", "kluczem-wydawania", "kluczowi-wydawania"]
summary: "Jedna z dwóch par prywatnych i publicznych kluczy kryptograficznych, które posiada każde konto. *Prywatny* klucz wydawania służy do wydawania środków na koncie."
---
......
---
entry: "SSU"
tags: ["kovri"]
terms: ["SSU"]
summary: "Bezpieczny Semi niezawodny Protokół Pakietów Użytkownika: jeden z dwóch środków transportu Kovri."
......
---
entry: "Ukryty adres"
terms: ["stealth-address", "stealth-addresses", "ukryty-adres", "ukrytym-adresie", "ukrytego-adresu", "ukrytym-adresem"]
summary: "Automatyczny jednorazowy adres każdej transakcji."
---
......
---
entry: "Subskrypcja"
tags: ["kovri"]
terms: ["Subscription", "subskrypcja", "subskrypcji", "subskrypcją", "subskrypcję", "subsckrypcji"]
summary: "Plik używany przez książkę adresową zawierający hosty I2P sparowane z węzłami docelowymi I2P."
......
---
entry: "Tail emission"
terms: ["tail-emission", "krzywej-z-długim-ogonem", "krzywą-z-długim-ogonem", "krzywa-z-długim-ogonem"]
summary: "Wynagrodzenie za blok na końcu krzywej emitowania."
---
......
---
entry: "Transakcja"
terms: ["transaction", "transactions", "transakcja", "transakcję", "transakcji", "transakcją", "transakcje", "transakcjom", "transakcjami"]
summary: "Kryptograficznie podpisany zbiornik, który wyszczególnia transfer Monero do odbiorcy lub odbiorców."
---
......
---
entry: "Transports"
tags: ["kovri"]
terms: ["Transports", "Transport", "Transporty", "Transport", "transportowi", "transportem", "transportami", "transportowej", "transportu"]
summary: "Dwie zaszyfrowane warstwy transportu w Kovri."
......
---
entry: "Tunel"
tags: ["kovri"]
terms: ["Tunnel", "Tunnels", "tunel", "tunele", "tunelem", "tunelowi", "tunelom", "tunelami", "tunelowe", "tunelu"]
summary: "Jednokierunkowe ścieżki wirtualne, które przekazują wiadomości przez ustaloną sekwencję routerów sieci I2P."
......
---
entry: "Transaction Unlock Time"
terms: ["unlock-time", "czasem-na-odblokowanie"]
summary: "Specjalny rodzaj transakcji, gdzie odbiorca może wydać otrzymane środki dopiero po dacie ustalonej przez nadawcę."
---
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment