Commit 1c4e3dee authored by mamsong xanh's avatar mamsong xanh 🌳
Browse files

Update README.md

parent 937ca3d9
# Mam song xanh
Cây chuỗi ngọc hay được gọi là cây thanh quan, cây dâm xanh, là cây công trình phổ biến được nhiều người lựa chọn bởi dễ chăm sóc mà lại đem đến giá trị thẩm mỹ cao. Chuỗi ngọc là loài cây cảnh thường sống theo bụi, có nguồn gốc từ Tây Ấn và Nam Mỹ.
\ No newline at end of file
Cây chuỗi ngọc hay được gọi là cây thanh quan, cây dâm xanh, là cây công trình phổ biến được nhiều người lựa chọn bởi dễ chăm sóc mà lại đem đến giá trị thẩm mỹ cao. Chuỗi ngọc là loài cây cảnh thường sống theo bụi, có nguồn gốc từ Tây Ấn và Nam Mỹ.
Cây chuỗi ngọc xanh quanh năm, thân gỗ nhiều cành màu nâu, để hiểu hơn về cây cảnh này hãy theo dõi tiếp trong chia sẻ dưới đây.
Tên thường gọi: Cây chuỗi ngọc
Tên gọi khác: Cây chuỗi ngọc vàng, cây thanh quan, cây rìa xanh, cây dâm xanh, cây chim chích, cây chuỗi xanh.
Tên khoa học: Duranta repens
Chiều cao khi phát triển: Từ 0,2 đến 3m
Đặc điểm cây chuỗi ngọc
cay chuỗi ngọc
Cây chuỗi ngọc là cây ưa nắng trồng công trình phổ biến nhất hiện nay, cây thuộc họ bụi do đó chúng có khả năng sinh sôi phát triển khá nhanh đồng thời thân cây khá mềm mại nên dễ tạo hình. Cây có khả năng chịu khô hạn cực kỳ tốt, là cây ưa nắng và ít sâu bệnh.
Nếu cây trồng đủ nắng thì chụng sẽ có màu vàng óng ả, chính bởi điều đó mà người ta gọi đây là cây chuỗi ngọc vàng hoặc cây chuỗi vàng. Khi cây nở hoa, tạo nên những chùm hoa màu tím nhạt, quả màu xanh khi chín sẽ chuyển sang màu vàng, quả của cây xếp thành 1 chuỗi dài khoảng chừng 15cm.
chi tiết xem tại https://mamsongxanh.com/
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment