Commit 937ca3d9 authored by mamsong xanh's avatar mamsong xanh 🌳
Browse files

Initial commit

parents
# Mam song xanh
Cây chuỗi ngọc hay được gọi là cây thanh quan, cây dâm xanh, là cây công trình phổ biến được nhiều người lựa chọn bởi dễ chăm sóc mà lại đem đến giá trị thẩm mỹ cao. Chuỗi ngọc là loài cây cảnh thường sống theo bụi, có nguồn gốc từ Tây Ấn và Nam Mỹ.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment