Commit ab611cdd authored by mamsong xanh's avatar mamsong xanh 🌳
Browse files

Update README.md

parent 1c4e3dee
......@@ -17,4 +17,4 @@ cay chuỗi ngọc
Cây chuỗi ngọc là cây ưa nắng trồng công trình phổ biến nhất hiện nay, cây thuộc họ bụi do đó chúng có khả năng sinh sôi phát triển khá nhanh đồng thời thân cây khá mềm mại nên dễ tạo hình. Cây có khả năng chịu khô hạn cực kỳ tốt, là cây ưa nắng và ít sâu bệnh.
Nếu cây trồng đủ nắng thì chụng sẽ có màu vàng óng ả, chính bởi điều đó mà người ta gọi đây là cây chuỗi ngọc vàng hoặc cây chuỗi vàng. Khi cây nở hoa, tạo nên những chùm hoa màu tím nhạt, quả màu xanh khi chín sẽ chuyển sang màu vàng, quả của cây xếp thành 1 chuỗi dài khoảng chừng 15cm.
chi tiết xem tại https://mamsongxanh.com/
chi tiết xem tại https://mamsongxanh.com/cay-chuoi-ngoc/
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment