wallet-rpc.md 34.7 KB
Newer Older
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
1
## Wprowadzenie
2

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
3
Poniżej znajduje się lista funkcji monero-wallet-rpc, ich wejścia i wyniki oraz przykłady. Oprogramowanie monero-wallet-rpc zamieniło interfejs rpc, które znajdowało się w simplewallet, a później w monero-wallet-cli.
4

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
5
Wszystkie metody monero-wallet-rpc korzystają z tego samego interfejsu JSON RPC. Przykład:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

```
IP=127.0.0.1
PORT=18082
METHOD="make_integrated_address"
PARAMS="{\"payment_id\":\"1234567890123456789012345678900012345678901234567890123456789000\"}"
curl \
  -X POST http://$IP:$PORT/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"'$METHOD'","params":'"$PARAMS"'}' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
18
Jeśli funkcja monero-wallet-rpc została zastosowana z argumentem `--rpc-login` jako `username:password`, postępuj zgodnie z przykładem poniżej:
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

```
IP=127.0.0.1
PORT=18082
METHOD="make_integrated_address"
PARAMS="{\"payment_id\":\"1234567890123456789012345678900012345678901234567890123456789000\"}"
curl \
  -u username:password --digest \
  -X POST http://$IP:$PORT/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"'$METHOD'","params":'"$PARAMS"'}' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

32
Zauważ, że jednostki atomowe (@atomic-unit) są najmniejszą częścią 1 XMR, zgodnie z implementacją monerod. **1 XMR = 1e12 jednostek atomowych.**
33

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
34
### Lista metod JSON RPC:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

* [getbalance](#getbalance)
* [getaddress](#getaddress)
* [getheight](#getheight)
* [transfer](#transfer)
* [transfer_split](#transfer_split)
* [sweep_dust](#sweep_dust)
* [sweep_all](#sweep_all)
* [store](#store)
* [get_payments](#get_payments)
* [get_bulk_payments](#get_bulk_payments)
* [get_transfers](#get_transfers)
* [get_transfer_by_txid](#get_transfer_by_txid)
* [incoming_transfers](#incoming_transfers)
* [query_key](#query_key)
* [make_integrated_address](#make_integrated_address)
* [split_integrated_address](#split_integrated_address)
* [stop_wallet](#stop_wallet)
* [make_uri](#make_uri)
* [parse_uri](#parse_uri)
* [rescan_blockchain](#rescan_blockchain)
* [set_tx_notes](#set_tx_notes)
* [get_tx_notes](#get_tx_notes)
* [sign](#sign)
* [verify](#verify)
* [export_key_images](#export_key_images)
* [import_key_images](#import_key_images)
* [get_address_book](#get_address_book)
* [add_address_book](#add_address_book)
* [delete_address_book](#delete_address_book)
* [rescan_spent](#rescan_spent)
* [start_mining](#start_mining)
* [stop_mining](#stop_mining)
* [get_languages](#get_languages)
* [create_wallet](#create_wallet)
* [open_wallet](#open_wallet)

---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
74
## Metody JSON RPC:
75
76
77

### **getbalance**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
78
Wyszukuje saldo portfela.
79

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
80
Wejście: *brak*.
81

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
82
Wynik:
83

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
84
85
* *balance* - niepodpisana liczba całkowita; całkowite saldo aktualnego monero-wallet-rpc w sesji.
* *unlocked_balance* - niepodpisana liczba całkowita; odblokowane środki to środki znajdujące się wystarczająco głęboko w łańcuchu bloków, aby mogły być bezpiecznie wydane.
86

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
87
Przykład:
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"getbalance"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "balance": 140000000000,
  "unlocked_balance": 50000000000
 }
}
```


### **getaddress**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
105
Wyszukuje adres portfela.
106

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
107
Wejście: *brak*.
108

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
109
Wynik:
110

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
111
* *address* - ciąg; 95-znakowy heksadecymalny ciąg zawierający adres monero-wallet-rpc w sesji.
112

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
113
Przykład:
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"getaddress"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "address": "427ZuEhNJQRXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQGaDsaBA"
 }
}
```


### **getheight**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
130
Wyszukuje aktualną wysokość bloku portfela.
131

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
132
Wejście: *brak*.
133

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
134
Wynik:
135

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
136
* *height* - niepodpisana liczba całkowita; aktualna wysokość łańcucha bloków dla monero-wallet-rpc. Jeśli portfel był off-ine przez dłuższy czas, możliwe, że będzie on potrzebował zaktualizować demona.
137

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
138
Przykład:
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"getheight"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "height": 994310
 }
}
```


### **transfer**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
155
Wysyła Monero do wielu odbiorców.
156

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
157
Wejście:
158

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
* *destinations* - szereg odbiorców XMR:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita; kwota do wysłania każdemu z odbiorców w jednostkach atomowych.
 * *address* - ciąg; adres publiczny odbiorcy.
* *fee* - niepodpisana liczba całkowita; kwota opłaty, gdy zignorowana, zostanie obliczona automatycznie.
* *mixin* - niepodpisana liczba całkowita; liczba wyjść łańcucha do zmiksowaniah (0 oznacza brak miksowania).
* *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita; liczba bloków, które muszą minąć zanim Monero może zostać wydane (0 oznacza brak    blokady).
* *payment_id* - ciąg; (opcjonalny) losowy ciąg 32-bajtowy/64-znakowy heksadecymalny służący do identyfikacji transakcji.
* *get_tx_key* - logiczny typ danych; (opcjonalny) wyszukuje klucz transakcji po jej wysłaniu.
* *priority* - niepodpisana liczba całkowita; ustala pierwszeństwo transakcji. Akceptowanymi wartościami są 0-3 i oznaczają odpowiednio: domyślna, nieważna, normalna, ważniejsza, pierwszeństwo.
* *do_not_relay* - logiczny typ danych; (ocpjonalny) Jeśli "true" - nowo utworzona transakcja nie zostanie przekazana sieci Monero (domyślnie ustawiono jako "false").
* *get_tx_hex* - logiczny typ danych; wyszukuje transakcje jako ciąg heksadecymalny po jej wysłaniu.
170
171


zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
172
Wynik:
173

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
174
175
176
177
* *fee* - całkowita wartość opłaty poniesionej za dokonaną transakcję.
* *tx_hash* - ciąg publicznie możliwego do wyszukania hasza transakcji.
* *tx_key* - ciąg klucza transakcji, jeśli "get_tx_key" jest "true"; w innym przypadku - pusty ciąg.
* *tx_blob* - transakcja jako ciąg heksadecymalny, jeśli "get_tx_hex" jest "true".
178
179


zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
180
Przykład:
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"transfer","params":{"destinations":[{"amount":100000000,"address":"9wNgSYy2F9qPZu7KBjvsFgZLTKE2TZgEpNFbGka9gA5zPmAXS35QzzYaLKJRkYTnzgArGNX7TvSqZC87tBLwtaC5RQgJ8rm"},{"amount":200000000,"address":"9vH5D7Fv47mbpCpdcthcjU34rqiiAYRCh1tYywmhqnEk9iwCE9yppgNCXAyVHG5qJt2kExa42TuhzQfJbmbpeGLkVbg8xit"}],"mixin":4,"get_tx_key": true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "fee": 48958481211,
  "tx_hash": "985180f468637bc6d2f72ee054e1e34b8d5097988bb29a2e0cb763e4464db23c",
  "tx_key": "8d62e5637f1fcc9a8904057d6bed6c697618507b193e956f77c31ce662b2ee07"
 }
}
```


### **transfer_split**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
199
Funkcja podobna do "transfer", ale potrafi podzielić płatności na więcej niż jedną transakcję, jeśli to konieczne.
200

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
201
Wejście:
202

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
* *destinations* - szereg odbiorców XMR:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita; kwota do wysłania każdemu z odbiorców w jednostkach atomowych.
 * *address* - ciąg; adres publiczny odbiorcy.
* *fee* - niepodpisana liczba całkowita; kwota opłaty, gdy zignorowana, zostanie obliczona automatycznie.
* *mixin* - niepodpisana liczba całkowita; liczba wyjść łańcucha do zmiksowaniah (0 oznacza brak miksowania).
* *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita; liczba bloków, które muszą minąć zanim Monero może zostać wydane (0 oznacza brak    blokady).
* *payment_id* - ciąg; (opcjonalny) losowy ciąg 32-bajtowy/64-znakowy heksadecymalny służący do identyfikacji transakcji.
* *get_tx_keys* - logiczny typ danych; (opcjonalny) wyszukuje klucz transakcji po jej wysłaniu - do zignorowania.
* *priority* - niepodpisana liczba całkowita; ustala pierwszeństwo transakcji. Akceptowanymi wartościami są 0-3 i oznaczają odpowiednio: domyślna, nieważna, normalna, ważniejsza, pierwszeństwo.
* *do_not_relay* - logiczny typ danych; (ocpjonalny) Jeśli "true" - nowo utworzona transakcja nie zostanie przekazana sieci Monero (domyślnie ustawiono jako "false").
* *get_tx_hex* - logiczny typ danych; wyszukuje transakcje jako ciąg heksadecymalny po jej wysłaniu.
* *new_algorithm* - logiczny typ danych; jeśli "true" - używa algorytmu konstrukcji nowej transakcji, domyślnie ustalony jako "false".
215

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
216
Wynik:
217

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
218
219
220
221
222
* *fee_list* - szereg: liczba całkowita. Kwota opłat za każdą transakcję.
* *tx_hash_list* - szereg: ciąg. Hasze wszystkich transakcji.
* *tx_blob_list* - szereg: ciąg. Transakcja jako ciąg heksadecymalny.
* *amount_list* - szereg: liczba całkowita. Kwota przesłana w każdej transakcji.
* *tx_key_list* - szereg: ciąg. Klucze wszystkich transakcji.
223

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
224
Przykład:
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"transfer_split","params":{"destinations":[{"amount":100000000,"address":"9wNgSYy2F9qPZu7KBjvsFgZLTKE2TZgEpNFbGka9gA5zPmAXS35QzzYaLKJRkYTnzgArGNX7TvSqZC87tBwtaC5RQgJ8rm"},{"amount":200000000,"address":"9vH5D7Fv47mbpCpdcthcjU34rqiiAYRCh1tYywmhqnEk9iwCE9yppgNCXAyVHG5qJt2kExa42TuhzQfJbmbpeGLkVbg8xit"},{"amount":200000000,"address":"9vC5Q25cR1d3WzKX6dpTaLJaqZyDrtTnfadTmVuB1Wue2tyFGxUhiE4RGa74pEDJv7gSySzcd1Ao6G1nzSaqp78vLfP6MPj"},{"amount":200000000,"address":"A2MSrn49ziBPJBh8ZNEhhbfyLMou6mao4C1F5TLGUatmUnCxZArDYkcbAnVkVEopWVeak2rKDrmc8JpoS7n5dvfN9YDPBTG"},{"amount":200000000,"address":"9tEDyVQ8zgRQbDYiykTdpw5kZ6qWQWcKfExEj9eQshjpGb3sdr3UyWE2AHWzUGzJjaH9HN1DdGBdyQQ4AqGMc7rr5xYwZWW"}],"mixin":4,"get_tx_key": true, "new_algorithm": true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "fee_list": [97916962422],
  "tx_hash_list": ["c5c389846e701c27aaf1f7ab8b9dc457b471fcea5bc9710e8020d51275afbc54"]
 }
}
```


### **sweep_dust**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
242
Przesyła wszystkie drobne wyniki z powrotem do portfela, aby ułatwić ich wydawanie oraz miksowanie.
243

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
244
Wejście: *brak*.
245

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
246
Wynik:
247

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
248
* *tx_hash_list* - lista: ciąg
249

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
250
Przykład (w tym przypadku funkcja `sweep_dust` pokazuje błąd ze względu na niewystarczające środki):
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267


```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sweep_dust"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "error": {
  "code": -4,
  "message": "not enough money"
 },
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0"
}
```

### **sweep_all**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
268
Przesyła wszystkie odblokowane środki na dany adres.
269

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
270
Wejście:
271

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
272
273
274
275
276
277
278
279
280
* *address* - ciąg; adres publiczny odbiorcy.
* *priority* - niepodpisana liczba całkowita; (opcjonalne)
* *mixin* - niepodpisana liczba całkowita; liczba wyjść z łańcucha bloków do zmiksowania (0 oznacza brak miksowania).
* *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita; liczba bloków, które muszą upłynąć, zanim Monero może zostać wydane (0 oznacza brak    blokady).
* *payment_id* - ciąg; (opcjonalne) Losowy 32-bajtowy/64-znakowy ciąg heksadecymalny służący do identyfikacji transakcji.
* *get_tx_keys* - logiczny typ danych; (opcjonalne) wyszukuje klucze transakcji po jej dokonaniu.
* *below_amount* - niepodpisana liczba całkowita; (opcjonalne)
* *do_not_relay* - logiczny typ danych; (opcjonalne)
* *get_tx_hex* - logiczny typ danych; (opcjonalne) pokazuje transakcje jako zakodowany heksadecymalnie ciąg.
281

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
282
Wynik:
283

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
284
285
* *tx_hash_list* - szereg ciągów;
* *tx_key_list* - szereg ciągów;
286
* *tx_blob_list* - szereg ciągów;
287

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
288
Przykład:
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sweep_all","params":{"address":"9sS8eRU2b5ZbN2FPSrpkiab1bjbHE5XtL6Ti6We3Fhw5aQPudRfVVypjgzKDNkxtvTQSPs122NKggb2mqcqkKSeMNVu59S","mixin":2,"unlock_time":0,"get_tx_keys":true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "tx_hash_list": ["53a3648797d5524dd037d4105e067fa61468faecab41927fc43adbb26c202d22"],
  "tx_key_list": ["e83b3b78235e36cd7e4d9695efd81a3b3e64c7d1f1ebd61892f0a7add6a50301"]
 }
}
```

### **store**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
305
Zapisuje łańcuch bloków
306

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
307
Wejście: *brak*.
308

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
309
Wynik: *brak*.
310

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
311
Przykład:
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"store"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **get_payments**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
327
Pobiera listę płatności przychodzących za pomocą numeru identyfikacyjnego płatności.
328

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
329
Wejście:
330

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
331
* *payment_id* - ciąg
332

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
333
Wynik:
334

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
335
336
337
338
339
340
* *payments* - lista:
 * *payment_id* - ciąg
 * *tx_hash* - ciąg
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita
 * *block_height* - niepodpisana liczba całkowita
 * *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita
341

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
342
Przykład:
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_payments","params":{"payment_id":"4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payments": [{
   "amount": 10350000000000,
   "block_height": 994327,
   "payment_id": "4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030",
   "tx_hash": "c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1",
   "unlock_time": 0
  }]
 }
}
```


### **get_bulk_payments**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
365
Wyszukuje listę płatności przychodzących za pomocą numeru identyfikacyjnego płatności lub listy numerów identyfikacyjnych na danej wysokości. Metoda ta jest zalecana, w odróżnieniu od funkcji `get_payments`, ponieważ posiada tę samą funkcjonalność, ale jest bardziej rozszerzalna. Obie funkcje służą do wyszukiwania transakcji za pomocą pojedynczego numeru identyfikacyjnego.
366

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
367
Wejście:
368

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
369
370
* *payment_ids* - szereg ciągu
 * *min_block_height* - niepodpisana liczba całkowita; wysokość bloku, od której rozpoczęto wyszukiwanie płatności.
371

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
372
Wynik:
373

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
374
375
376
377
378
379
* *payments* - lista:
 * *payment_id* - ciągu
 * *tx_hash* - ciągu
 * *amount* - niepodpisanej liczby całkowitej
 * *block_height* - niepodpisanej liczby całkowitej
 * *unlock_time* - niepodpisanej liczby całkowitej
380

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
381
Przykład:
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_bulk_payments","params":{"payment_ids":["4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030"],"min_block_height":990000}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payments": [{
   "amount": 10350000000000,
   "block_height": 994327,
   "payment_id": "4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030",
   "tx_hash": "c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1",
   "unlock_time": 0
  }]
 }
}
```


### **get_transfers**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
Wyszukuje listę transferów.

Wejście:

* *in* - logiczny typ danych;
* *out* - logiczny typ danych;
* *pending* - logiczny typ danych;
* *failed* - logiczny typ danych;
* *pool* - logiczny typ danych;
* *filter_by_height* - logiczny typ danych;
* *min_height* - niepodpisana liczba całkowita;
* *max_height* - niepodpisana liczba całkowita;

Wynik:

* *in* szereg transferów:
 * *txid* - ciąg;
 * *payment_id* - ciąg;
 * *height* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *timestamp* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *fee* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *note* - ciąg;
427
 * *destinations* - std::list<transfer_destination>;
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
428
429
430
431
432
 * *type* - ciąg;
* *out* szereg transferów
* *pending* szereg transferów
* *failed* szereg transferów
* *pool* szereg transferów
433
434


zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
435
Przykład:
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_transfers","params":{"pool":true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "pool": [{
   "amount": 500000000000,
   "fee": 0,
   "height": 0,
   "note": "",
   "payment_id": "758d9b225fda7b7f",
   "timestamp": 1488312467,
   "txid": "da7301d5423efa09fabacb720002e978d114ff2db6a1546f8b820644a1b96208",
   "type": "pool"
  }]
 }
}
```

### **get_transfer_by_txid**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
460
Wyszukuje informacje na temat transferów z/na dany adres.
461

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
462
Wejście:
463

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
464
* *txid* - ciąg
465

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
466
Wynik:
467

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
468
469
470
471
472
473
474
475
476
* *transfer* - obiekt JSON zawierający informacje o płatności:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita
 * *fee* - niepodpisana liczba całkowita
 * *height* - niepodpisana liczba całkowita
 * *note* - ciąg
 * *payment_id* - ciąg
 * *timestamp* - niepodpisana liczba całkowita
 * *txid* - ciąg
 * *type* - ciąg
477

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
478
Przykład:
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_transfer_by_txid","params":{"txid":"f2d33ba969a09941c6671e6dfe7e9456e5f686eca72c1a94a3e63ac6d7f27baf"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "transfer": {
   "amount": 10000000000000,
   "fee": 0,
   "height": 1316388,
   "note": "",
   "payment_id": "0000000000000000",
   "timestamp": 1495539310,
   "txid": "f2d33ba969a09941c6671e6dfe7e9456e5f686eca72c1a94a3e63ac6d7f27baf",
   "type": "in"
  }
 }
}
```


### **incoming_transfers**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
504
Wyszukuje listę transferów przychodzących do portfela.
505

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
506
Wejście:
507

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
508
* *transfer_type* - ciąg; "all": wszystkie transfery, "available": jedynie transfery jeszcze nie wydane LUB "unavailable": jedynie transfery już wydane.
509

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
510
Wynik:
511

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
512
513
514
515
516
517
* *transfers* - lista:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita
 * *spent* - logiczny typ danych
 * *global_index* - niepodpisana liczba całkowita; zazwyczaj do użytku wewnętrznego, może zostać zignorowana przez większość użytkowników.
 * *tx_hash* - ciąg; wiele transferów przychodzących może posiadać ten sam hasz, jeśli zawarte były w tej samej transakcji.
 * *tx_size* - niepodpisana liczba całkowita
518

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
519
Przykład (wszystkie rodzaje transakcji):
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"incoming_transfers","params":{"transfer_type":"all"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "transfers": [{
   "amount": 10000000000000,
   "global_index": 711506,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 300000000000,
   "global_index": 794232,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 50000000000,
   "global_index": 213659,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  }]
 }
}
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
551
Przykład (wszystkie transakcje "available"):
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"incoming_transfers","params":{"transfer_type":"available"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "transfers": [{
   "amount": 10000000000000,
   "global_index": 711506,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 300000000000,
   "global_index": 794232,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 50000000000,
   "global_index": 213659,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  }]
 }
}
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
583
Przykład (wszystkie transakcje "unavailable". Zauważ, że w tym przypadku znaleziono 0 transakcji "unavailable"):
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"incoming_transfers","params":{"transfer_type":"unavailable"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **query_key**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
599
Wyszukuje prywatny klucz wydawania lub widoczności.
600

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
601
Wejście:
602

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
603
* *key_type* - ciąg; decyduje o rodzaju klucza do wyszukania: "mnemonic" - kod mnemoniczny (starsze portfele nie posiadają go) LUB "view_key" - klucz widoczności.
604

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
605
Wynik:
606

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
607
* *key* - ciąg; klucz widoczności będzie zakodowany heksadecymalnie, a kod mnemoniczny będzie ciągiem słów.
608

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
609
Przykład (dla klucza widoczności):
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"query_key","params":{"key_type":"view_key"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "key": "7e341d..."
 }
}
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
623
Przykład (dla kodu mnemonicznego):
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"query_key","params":{"key_type":"mnemonic"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "key": "adapt adapt nostril ..."
 }
}
```


### **make_integrated_address**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
640
Tworzy adres zintegrowany złożony z adresu portfela i numeru identyfikacyjnego płatności.
641

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
642
Wejście:
643

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
644
* *payment_id* - ciąg; zakodowany heksadecymalnie; może być pusty, co spowoduje wygenerowanie losowego numeru identyfikacyjnego płatności.
645

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
646
Wynik:
647

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
648
* *integrated_address* - ciąg
649

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
650
Przykład (numer identyfikacyjny płatności jest pusty, użycie losowego numeru):
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"make_integrated_address","params":{"payment_id":""}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "integrated_address": "4BpEv3WrufwXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQQ8H2RRJveAtUeiFs6J"
 }
}
```


### **split_integrated_address**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
667
Wyszukuje adres standardowy i numer identyfikacyjny płatności składające się na adres zintegrowany.
668

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
669
Wejście:
670

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
671
* *integrated_address* - ciąg
672

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
673
Wynik:
674

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
675
676
* *standard_address* - ciąg
* *payment* - ciąg; zakodowany heksadecymalnie
677

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
678
Przykład:
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"split_integrated_address","params":{"integrated_address": "4BpEv3WrufwXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQQ8H2RRJveAtUeiFs6J"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payment_id": "&lt;420fa29b2d9a49f5&gt;",
  "standard_address": "427ZuEhNJQRXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQGaDsaBA"
 }
}
```


### **stop_wallet**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
696
Zatrzymuje pracę portfela, zapisując jego aktualny stan.
697

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
698
Wejście: *brak*.
699

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
700
Wynik: *brak*.
701

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
702
Przykład:
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"stop_wallet"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **make_uri**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
718
Tworzy URI płatności przy użyciu oficjalnych specyfikacji URI.
719

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
720
Wejście:
721

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
722
723
724
725
726
* *address* - ciąg; adres portfela
* *amount* (opcjonalne) - niepodpisana liczba całkowita; kwota do otrzymania w jednostkach **atomowych**
* *payment_id* (opcjonalne) - ciąg; numer identyfikacyjny płatności jako 16- lub 64-znakowy ciąg heksadecymalny
* *recipient_name* (opcjonalne) - ciąg; nazwa odbiorcy płatności
* *tx_description* (opcjonalne) - ciąg; tytuł transakcji
727

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
728
Wynik:
729

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
730
* *uri* - ciąg zawierający wszystkie informacje na temat wejścia płatności jako odpowiednio sformatowany URI
731

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
732
Przykład:
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"make_uri","params":{"address":"44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A","amount":10,"payment_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef","tx_description":"Testing out the make_uri function.","recipient_name":"Monero Project donation address"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": 0,
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "uri": "monero:44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A?tx_payment_id=0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef&tx_amount=0.000000000010&recipient_name=Monero%20Project%20donation%20address&tx_description=Testing%20out%20the%20make_uri%20function."
 }
}
```


### **parse_uri**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
749
Analizuje URI płatności w celu uzyskania informacji na jej temat.
750

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
751
Wejście:
752

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
753
* *uri* - ciąg zawierający wszystkie informacje na temat wejścia płatności jako odpowiednio sformatowany URI
754

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
755
Wynik:
756

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
757
758
759
760
761
762
* *uri* - obiekt JSON zawierający informacje na temat płatności:
 * *address* - ciąg; adres portfela
 * *amount* - kwota do otrzymania w jednostkach **monetarnych** (0 jeśli brak informacji)
 * *payment_id* - numer identyfikacyjny płatności jako 16- lub 64-znakowy ciąg heksadecymalny (zostawić puste, jeśli brak informacji)
 * *recipient_name* - ciąg; nazwa odbiorcy płatności (zostawić puste, jeśli brak informacji)
 * *tx_description* - ciąg; tytuł płatności (zostawić puste, jeśli brak informacji)
763

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
764
Przykład:
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"parse_uri","params":{"uri":"monero:44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A?tx_payment_id=0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef&tx_amount=0.000000000010&recipient_name=Monero%20Project%20donation%20address&tx_description=Testing%20out%20the%20make_uri%20function."}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": 0,
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "uri": {
   "address": "44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A",
   "amount": 10,
   "payment_id": "0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
   "recipient_name": "Monero Project donation address",
   "tx_description": "Testing out the make_uri function."
  }
 }
}
```


### **rescan_blockchain**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
787
Skanuje łańcuch bloków od początku.
788

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
789
Wejście: *brak*.
790

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
791
Wynik: *brak*.
792

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
793
Przykład:
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"rescan_blockchain" -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **set_tx_notes**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
809
Ustanawia dowolny ciąg adnotacji transakcji.
810

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
811
Wejście:
812

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
813
814
* *txids* - szereg ciągów; numery identyfikacyjne transakcji
* *notes* - szereg ciągów; adnotacje do transakcji
815

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
816
Wynik: *brak*.
817

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
818
Przykład:
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"set_tx_notes","params":{"txids":["6a1a100c079c236e2cbf36f7760e8ef1a9e8357c434aa790a8c78de653ec4cf2"],"notes":["This is an example"]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **get_tx_notes**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
834
Wyszukuje ciągi adnotacji transakcji.
835

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
836
Wejście:
837

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
838
* *txids* - szereg ciągów; numery identyfikacyjne transakcji
839

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
840
Wynik:
841

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
842
* *notes* - szereg ciągów; adnotacje do transakcji
843

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
844
Przykład:
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_tx_notes","params":{"txids":["6a1a100c079c236e2cbf36f7760e8ef1a9e8357c434aa790a8c78de653ec4cf2"]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "notes": ["This is an example"]
 }
}
```


### **sign**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
861
Podpisuje dany ciąg.
862

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
863
Wejście:
864

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
865
* *data* - ciąg;
866

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
867
Wynik:
868

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
869
* *signature* - ciąg;
870

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
871
Przykład:
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sign","params":{"data":"This is sample data to be signed"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "signature": "SigV1Xp61ZkGguxSCHpkYEVw9eaWfRfSoAf36PCsSCApx4DUrKWHEqM9CdNwjeuhJii6LHDVDFxvTPijFsj3L8NDQp1TV"
 }
}
```


### **verify**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
888
Weryfikuje podpis ciągu.
889

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
890
Wejście:
891

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
892
893
894
* *data* - ciąg;
* *address* - ciąg;
* *signature* - ciąg;
895

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
896
Wynik:
897

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
898
* *good* - logiczny typ danych;
899

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
900
Przykład:
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"verify","params":{"data":"This is sample data to be signed","address":"9sS8eRU2b5ZbN2FPSrpkiab1bjbHE5XtL6Ti6We3Fhw5aQPudRfVVypjgzKDNkxtvTQZSPs122NKggb2mqcqkKSeMNVu59S","signature":"SigV1Xp61ZkGguxSCHpkYEVw9eaWfRfSoAf36PCsSCApx4DUrKWHEqM9CdNwjeuhJii6LHDVDFxvTPijFsj3L8NDQp1TV"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "good": true
 }
}
```


### **export_key_images**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
917
Eksportuje podpisany zestaw obrazów klucza.
918

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
919
Wejście: *brak*.
920

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
921
Wynik:
922

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
923
924
925
* *signed_key_images* - szereg podpisanych obrazów klucza:
 * *key_image* - ciąg;
 * *signature* - ciąg;
926

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
927
Przykład:
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"export_key_images"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "signed_key_images": [{
   "key_image": "62b83df78baad99e23b5ad3f667bc6f8d388a13d9e84c7bb6c223a556dfd34af",
   "signature": "b87b7e989aa85aa3a2a7cd8adcb3a848d3512ff718b168e15217ff3e5da29c0183c0328b97cc052fcb5ee3548aa5e41e530ba9d854199ea19d7ddaf6a54a4c0a"
  }]
 }
}
```


### **import_key_images**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
947
Importuje listy podpisanych obrazów klucza i weryfikuje, czy zostały wydane.
948

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
949
Wejście:
950

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
951
952
953
* *signed_key_images* - szereg podpisanych obrazów klucza:
 * *key_image* - ciąg;
 * *signature* - ciąg;
954

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
955
Wynik:
956

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
957
958
959
* *height* - niepodpisana liczba całkowita;
* *spent* - niepodpisana liczba całkowita;
* *unspent* - niepodpisana liczba całkowita;
960

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
961
Przykład:
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"import_key_images", "params":{"signed_key_images":[{"key_image":"63b83df78cafd99e23b5ad3f667bc6f8d38813d9e84c7bb6c223a556dfd34af","signature":"b87b7e989aa86aa2a7a7cd8adcb3a848d3512ff718b168e15217ff3e5da29c0183c0328b97cc052fcb5ee3548aa5e41e530ba9d854199ea19d7ddaf6a54a4c0a"},{"key_image":"44ec12fbc56c533a30b09de8ae26febd515528c4957dfe875430377a7e212b4e","signature":"91105f15be0b25bc2a94bd78a7e261608974d6d888080b9f1815655b98af190340325ea1a0840a5951dacf913d4de1b2bd33ea59c1cb7bce1b6648afa7133d03"}]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "height": 986050,
  "spent": 10000100000000,
  "unspent": 4979852760000
 }
}
```


### **get_address_book**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
980
Wyszukuje wpisy do książki adresowej.
981

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
982
Wejście:
983

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
984
* *entries* - szereg niepodpisanych liczb całkowitych; znaczniki żądanych wpisów do książki adresowej
985

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
986
Wynik:
987

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
988
989
990
991
992
* *entries* - szereg wpisów:
 * *address* - ciąg;
 * *description* - ciąg;
 * *index* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *payment_id* - ciąg;
993

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
994
Przykład:
995
996
997
998
999
1000

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_address_book","params":{"entries":[1,2]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame