Add terms to Pedersen commitment Moneropedia entry

parent ce6e25b3
---
entry: "Pedersen Commitment"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen"]
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments"]
summary: "Pedersen commitments are cryptographic algorythms that allow a prover to commit to a certain value without revealing it or being able to change it"
---
......
---
entry: "Pedersen Commitment"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen"]
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments"]
summary: "Pedersen commitments are cryptographic algorythms that allow a prover to commit to a certain value without revealing it or being able to change it"
---
......
---
entry: "Pedersen Commitment"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen"]
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments"]
summary: "Pedersen commitments are cryptographic algorythms that allow a prover to commit to a certain value without revealing it or being able to change it"
---
......
---
entry: "Pedersen Commitment"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen"]
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments"]
summary: "Pedersen commitments are cryptographic algorythms that allow a prover to commit to a certain value without revealing it or being able to change it"
---
......
---
entry: "Pedersen Commitment"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen"]
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments"]
summary: "Pedersen commitments are cryptographic algorythms that allow a prover to commit to a certain value without revealing it or being able to change it"
---
......
---
entry: "Zobowiązanie Pedersena"
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "zobowiązanie", "zobowiązania", "zobowiązaniu", "zobowiązaniom", "zobowiązanie-pedersena", "zobowiązaniu-pedersena", "zobowiązaniem-pedersena"]
terms: ["commitments", "commitment", "pedersen", "pedersen-commitment", "pedersen-commitments", "zobowiązanie", "zobowiązania", "zobowiązaniu", "zobowiązaniom", "zobowiązanie-pedersena", "zobowiązaniu-pedersena", "zobowiązaniem-pedersena"]
summary: "Algorytmy kryptograficzne pozwalające osobie udowadniającej na zobowiązanie się do pewnej wartości bez ujawniania jej ani nie będąc w stanie jej zmienić."
---
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment