Verified Commit 11e42ed5 authored by el00ruobuob's avatar el00ruobuob
Browse files

Correct kovri link from github to gitlab

parent 814238ab
...@@ -7,7 +7,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network" ...@@ -7,7 +7,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network"
{% include untranslated.html %} {% include untranslated.html %}
### The Basics ### The Basics
[Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before. [Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before.
### In-depth information ### In-depth information
...@@ -20,7 +20,7 @@ Kovri will protect you and Monero from: ...@@ -20,7 +20,7 @@ Kovri will protect you and Monero from:
...and much more. ...and much more.
Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://github.com/monero-project/kovri/). Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/).
### @Kovri / @I2P Terminology ### @Kovri / @I2P Terminology
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network" ...@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network"
### The Basics ### The Basics
[Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before. [Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before.
### In-depth information ### In-depth information
...@@ -19,7 +19,7 @@ Kovri will protect you and Monero from: ...@@ -19,7 +19,7 @@ Kovri will protect you and Monero from:
...and much more. ...and much more.
Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://github.com/monero-project/kovri/). Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/).
### @Kovri / @I2P Terminology ### @Kovri / @I2P Terminology
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network" ...@@ -7,7 +7,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network"
{% include untranslated.html %} {% include untranslated.html %}
### The Basics ### The Basics
[Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before. [Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before.
### In-depth information ### In-depth information
...@@ -20,7 +20,7 @@ Kovri will protect you and Monero from: ...@@ -20,7 +20,7 @@ Kovri will protect you and Monero from:
...and much more. ...and much more.
Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://github.com/monero-project/kovri/). Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/).
### @Kovri / @I2P Terminology ### @Kovri / @I2P Terminology
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Routeur du réseau I2P Implémenté en C++ par Monero" ...@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Routeur du réseau I2P Implémenté en C++ par Monero"
### Les Bases ### Les Bases
[Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/) est une implémentation en C++ du réseau @I2P. @Kovri est actuellement en cours de développement intensif et n'est pour le moment pas encore intégré à Monero. Lorsque Kovri sera intégré aux @nœuds Monero, vos transactions seront encore plus sécurisées qu'avant. [Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/) est une implémentation en C++ du réseau @I2P. @Kovri est actuellement en cours de développement intensif et n'est pour le moment pas encore intégré à Monero. Lorsque Kovri sera intégré aux @nœuds Monero, vos transactions seront encore plus sécurisées qu'avant.
### Informations détaillées ### Informations détaillées
...@@ -19,7 +19,7 @@ Kovri protègera Monero : ...@@ -19,7 +19,7 @@ Kovri protègera Monero :
...et bien plus. ...et bien plus.
Consultez la [proposition FFS d'anonimal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) pour plus de détail et pour le raisonnement à l'origine du projet. Consultez également la FAQ et le Guide Utilisateur du [dépôt Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/). Consultez la [proposition FFS d'anonimal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) pour plus de détail et pour le raisonnement à l'origine du projet. Consultez également la FAQ et le Guide Utilisateur du [dépôt Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/).
### Terminologie @Kovri / @I2P ### Terminologie @Kovri / @I2P
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network" ...@@ -7,7 +7,7 @@ summary: "Monero's C++ router implementation of the I2P network"
{% include untranslated.html %} {% include untranslated.html %}
### The Basics ### The Basics
[Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before. [Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/) is a C++ implementation of the @I2P network. @Kovri is currently in heavy, active development and not yet integrated with Monero. When Kovri is integrated into your Monero @node, your transactions will be more secure than ever before.
### In-depth information ### In-depth information
...@@ -20,7 +20,7 @@ Kovri will protect you and Monero from: ...@@ -20,7 +20,7 @@ Kovri will protect you and Monero from:
...and much more. ...and much more.
Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://github.com/monero-project/kovri/). Read [anonimal's FFS proposal](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread) for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the [Kovri repository](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/).
### @Kovri / @I2P Terminology ### @Kovri / @I2P Terminology
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Implementacja routera C++ dla Monero w sieci I2P." ...@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Implementacja routera C++ dla Monero w sieci I2P."
### Podstawy ### Podstawy
[Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/) jest wdrożeniem sieci @I2P w języku C++. Obecnie jest on w dynamicznym rozwoju i nie został jeszcze zintegrowany z Monero. Po zintegorwaniu Kovri z twoim @węzłem Monero, transakcje będą jeszcze bezpieczniejsze. [Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/) jest wdrożeniem sieci @I2P w języku C++. Obecnie jest on w dynamicznym rozwoju i nie został jeszcze zintegrowany z Monero. Po zintegorwaniu Kovri z twoim @węzłem Monero, transakcje będą jeszcze bezpieczniejsze.
### Szczegółowe informacje ### Szczegółowe informacje
...@@ -19,7 +19,7 @@ Kovri będzie chronił ciebie i Monero przed: ...@@ -19,7 +19,7 @@ Kovri będzie chronił ciebie i Monero przed:
... i wiele więcej. ... i wiele więcej.
Przeczytaj [anonimową propozycję FFS](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread), aby dowiedzieć się więcej szczegółów oraz na temat argumentacji projektu. Przeczytaj również FAQ i Przewodniki dla Użytkowników w [folderze Kovri](https://github.com/monero-project/kovri/). Przeczytaj [anonimową propozycję FFS](https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/86967/anonimal-s-kovri-full-time-development-funding-thread), aby dowiedzieć się więcej szczegółów oraz na temat argumentacji projektu. Przeczytaj również FAQ i Przewodniki dla Użytkowników w [folderze Kovri](https://gitlab.com/kovri-project/kovri/).
### Terminologia @Kovri / @I2P ### Terminologia @Kovri / @I2P
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment