Verified Commit d0cb9649 authored by el00ruobuob's avatar el00ruobuob
Browse files

Corrected Kovri user guide link to gitlab new tree

parent e6083955
......@@ -27,4 +27,4 @@ Alternate names include:
### Notes
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -44,4 +44,4 @@ A *private* subscription:
You can use a @jump-service to manually update your private subscription. The updated subscription will then be fed into the @address-book for you to use.
### Notes
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -26,4 +26,4 @@ Alternate names include:
### Notes
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -43,4 +43,4 @@ A *private* subscription:
You can use a @jump-service to manually update your private subscription. The updated subscription will then be fed into the @address-book for you to use.
### Notes
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -27,4 +27,4 @@ Alternate names include:
### Notes
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -44,4 +44,4 @@ A *private* subscription:
You can use a @jump-service to manually update your private subscription. The updated subscription will then be fed into the @address-book for you to use.
### Notes
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -27,4 +27,4 @@ Alternate names include:
### Notes
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to setup an Eepsite (Hidden Service, Garlic Site, Garlic Service) visit the @Kovri [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -44,4 +44,4 @@ A *private* subscription:
You can use a @jump-service to manually update your private subscription. The updated subscription will then be fed into the @address-book for you to use.
### Notes
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
To learn how to subscribe to multiple subscriptions, see the [user-guide](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
......@@ -24,4 +24,4 @@ Innymi nazwami eepsite są
### Adnotacje
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować Eepsite (Ukryty Serwis, Stronę Czosnkową, Serwis Czosnkowy), przejdź do [przewodnika dla użytkowników](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md) @Kovri.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować Eepsite (Ukryty Serwis, Stronę Czosnkową, Serwis Czosnkowy), przejdź do [przewodnika dla użytkowników](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md) @Kovri.
......@@ -44,4 +44,4 @@ Możesz skorzystać z @opcji-przeskakiwania, aby ręcznie zaktualizować swoją
### Adnotacje
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapisać się do wielu subskrypcji, przejdź do [przewodnika dla użytkowników](https://github.com/monero-project/kovri/blob/master/doc/USER_GUIDE.md).
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapisać się do wielu subskrypcji, przejdź do [przewodnika dla użytkowników](https://gitlab.com/kovri-project/kovri-docs/blob/master/i18n/en/user_guide.md).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment