wallet-rpc.md 34.8 KB
Newer Older
el00ruobuob's avatar
el00ruobuob committed
1
2
{% assign version = '1.1.0' | split: '.' %}
{% include disclaimer.html translated="true" version=page.version %}
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
3
## Wprowadzenie
4

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
5
Poniżej znajduje się lista funkcji monero-wallet-rpc, ich wejścia i wyniki oraz przykłady. Oprogramowanie monero-wallet-rpc zamieniło interfejs rpc, które znajdowało się w simplewallet, a później w monero-wallet-cli.
6

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
7
Wszystkie metody monero-wallet-rpc korzystają z tego samego interfejsu JSON RPC. Przykład:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

```
IP=127.0.0.1
PORT=18082
METHOD="make_integrated_address"
PARAMS="{\"payment_id\":\"1234567890123456789012345678900012345678901234567890123456789000\"}"
curl \
  -X POST http://$IP:$PORT/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"'$METHOD'","params":'"$PARAMS"'}' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
20
Jeśli funkcja monero-wallet-rpc została zastosowana z argumentem `--rpc-login` jako `username:password`, postępuj zgodnie z przykładem poniżej:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

```
IP=127.0.0.1
PORT=18082
METHOD="make_integrated_address"
PARAMS="{\"payment_id\":\"1234567890123456789012345678900012345678901234567890123456789000\"}"
curl \
  -u username:password --digest \
  -X POST http://$IP:$PORT/json_rpc \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"'$METHOD'","params":'"$PARAMS"'}' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

34
Zauważ, że jednostki atomowe (@atomic-unit) są najmniejszą częścią 1 XMR, zgodnie z implementacją monerod. **1 XMR = 1e12 jednostek atomowych.**
35

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
36
### Lista metod JSON RPC:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

* [getbalance](#getbalance)
* [getaddress](#getaddress)
* [getheight](#getheight)
* [transfer](#transfer)
* [transfer_split](#transfer_split)
* [sweep_dust](#sweep_dust)
* [sweep_all](#sweep_all)
* [store](#store)
* [get_payments](#get_payments)
* [get_bulk_payments](#get_bulk_payments)
* [get_transfers](#get_transfers)
* [get_transfer_by_txid](#get_transfer_by_txid)
* [incoming_transfers](#incoming_transfers)
* [query_key](#query_key)
* [make_integrated_address](#make_integrated_address)
* [split_integrated_address](#split_integrated_address)
* [stop_wallet](#stop_wallet)
* [make_uri](#make_uri)
* [parse_uri](#parse_uri)
* [rescan_blockchain](#rescan_blockchain)
* [set_tx_notes](#set_tx_notes)
* [get_tx_notes](#get_tx_notes)
* [sign](#sign)
* [verify](#verify)
* [export_key_images](#export_key_images)
* [import_key_images](#import_key_images)
* [get_address_book](#get_address_book)
* [add_address_book](#add_address_book)
* [delete_address_book](#delete_address_book)
* [rescan_spent](#rescan_spent)
* [start_mining](#start_mining)
* [stop_mining](#stop_mining)
* [get_languages](#get_languages)
* [create_wallet](#create_wallet)
* [open_wallet](#open_wallet)

---

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
76
## Metody JSON RPC:
77
78
79

### **getbalance**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
80
Wyszukuje saldo portfela.
81

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
82
Wejście: *brak*.
83

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
84
Wynik:
85

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
86
87
* *balance* - niepodpisana liczba całkowita; całkowite saldo aktualnego monero-wallet-rpc w sesji.
* *unlocked_balance* - niepodpisana liczba całkowita; odblokowane środki to środki znajdujące się wystarczająco głęboko w łańcuchu bloków, aby mogły być bezpiecznie wydane.
88

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
89
Przykład:
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"getbalance"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "balance": 140000000000,
  "unlocked_balance": 50000000000
 }
}
```


### **getaddress**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
107
Wyszukuje adres portfela.
108

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
109
Wejście: *brak*.
110

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
111
Wynik:
112

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
113
* *address* - ciąg; 95-znakowy heksadecymalny ciąg zawierający adres monero-wallet-rpc w sesji.
114

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
115
Przykład:
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"getaddress"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "address": "427ZuEhNJQRXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQGaDsaBA"
 }
}
```


### **getheight**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
132
Wyszukuje aktualną wysokość bloku portfela.
133

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
134
Wejście: *brak*.
135

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
136
Wynik:
137

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
138
* *height* - niepodpisana liczba całkowita; aktualna wysokość łańcucha bloków dla monero-wallet-rpc. Jeśli portfel był off-ine przez dłuższy czas, możliwe, że będzie on potrzebował zaktualizować demona.
139

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
140
Przykład:
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"getheight"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "height": 994310
 }
}
```


### **transfer**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
157
Wysyła Monero do wielu odbiorców.
158

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
159
Wejście:
160

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
* *destinations* - szereg odbiorców XMR:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita; kwota do wysłania każdemu z odbiorców w jednostkach atomowych.
 * *address* - ciąg; adres publiczny odbiorcy.
* *fee* - niepodpisana liczba całkowita; kwota opłaty, gdy zignorowana, zostanie obliczona automatycznie.
* *mixin* - niepodpisana liczba całkowita; liczba wyjść łańcucha do zmiksowaniah (0 oznacza brak miksowania).
* *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita; liczba bloków, które muszą minąć zanim Monero może zostać wydane (0 oznacza brak    blokady).
* *payment_id* - ciąg; (opcjonalny) losowy ciąg 32-bajtowy/64-znakowy heksadecymalny służący do identyfikacji transakcji.
* *get_tx_key* - logiczny typ danych; (opcjonalny) wyszukuje klucz transakcji po jej wysłaniu.
* *priority* - niepodpisana liczba całkowita; ustala pierwszeństwo transakcji. Akceptowanymi wartościami są 0-3 i oznaczają odpowiednio: domyślna, nieważna, normalna, ważniejsza, pierwszeństwo.
* *do_not_relay* - logiczny typ danych; (ocpjonalny) Jeśli "true" - nowo utworzona transakcja nie zostanie przekazana sieci Monero (domyślnie ustawiono jako "false").
* *get_tx_hex* - logiczny typ danych; wyszukuje transakcje jako ciąg heksadecymalny po jej wysłaniu.
172
173


zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
174
Wynik:
175

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
176
177
178
179
* *fee* - całkowita wartość opłaty poniesionej za dokonaną transakcję.
* *tx_hash* - ciąg publicznie możliwego do wyszukania hasza transakcji.
* *tx_key* - ciąg klucza transakcji, jeśli "get_tx_key" jest "true"; w innym przypadku - pusty ciąg.
* *tx_blob* - transakcja jako ciąg heksadecymalny, jeśli "get_tx_hex" jest "true".
180
181


zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
182
Przykład:
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"transfer","params":{"destinations":[{"amount":100000000,"address":"9wNgSYy2F9qPZu7KBjvsFgZLTKE2TZgEpNFbGka9gA5zPmAXS35QzzYaLKJRkYTnzgArGNX7TvSqZC87tBLwtaC5RQgJ8rm"},{"amount":200000000,"address":"9vH5D7Fv47mbpCpdcthcjU34rqiiAYRCh1tYywmhqnEk9iwCE9yppgNCXAyVHG5qJt2kExa42TuhzQfJbmbpeGLkVbg8xit"}],"mixin":4,"get_tx_key": true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "fee": 48958481211,
  "tx_hash": "985180f468637bc6d2f72ee054e1e34b8d5097988bb29a2e0cb763e4464db23c",
  "tx_key": "8d62e5637f1fcc9a8904057d6bed6c697618507b193e956f77c31ce662b2ee07"
 }
}
```


### **transfer_split**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
201
Funkcja podobna do "transfer", ale potrafi podzielić płatności na więcej niż jedną transakcję, jeśli to konieczne.
202

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
203
Wejście:
204

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
* *destinations* - szereg odbiorców XMR:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita; kwota do wysłania każdemu z odbiorców w jednostkach atomowych.
 * *address* - ciąg; adres publiczny odbiorcy.
* *fee* - niepodpisana liczba całkowita; kwota opłaty, gdy zignorowana, zostanie obliczona automatycznie.
* *mixin* - niepodpisana liczba całkowita; liczba wyjść łańcucha do zmiksowaniah (0 oznacza brak miksowania).
* *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita; liczba bloków, które muszą minąć zanim Monero może zostać wydane (0 oznacza brak    blokady).
* *payment_id* - ciąg; (opcjonalny) losowy ciąg 32-bajtowy/64-znakowy heksadecymalny służący do identyfikacji transakcji.
* *get_tx_keys* - logiczny typ danych; (opcjonalny) wyszukuje klucz transakcji po jej wysłaniu - do zignorowania.
* *priority* - niepodpisana liczba całkowita; ustala pierwszeństwo transakcji. Akceptowanymi wartościami są 0-3 i oznaczają odpowiednio: domyślna, nieważna, normalna, ważniejsza, pierwszeństwo.
* *do_not_relay* - logiczny typ danych; (ocpjonalny) Jeśli "true" - nowo utworzona transakcja nie zostanie przekazana sieci Monero (domyślnie ustawiono jako "false").
* *get_tx_hex* - logiczny typ danych; wyszukuje transakcje jako ciąg heksadecymalny po jej wysłaniu.
* *new_algorithm* - logiczny typ danych; jeśli "true" - używa algorytmu konstrukcji nowej transakcji, domyślnie ustalony jako "false".
217

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
218
Wynik:
219

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
220
221
222
223
224
* *fee_list* - szereg: liczba całkowita. Kwota opłat za każdą transakcję.
* *tx_hash_list* - szereg: ciąg. Hasze wszystkich transakcji.
* *tx_blob_list* - szereg: ciąg. Transakcja jako ciąg heksadecymalny.
* *amount_list* - szereg: liczba całkowita. Kwota przesłana w każdej transakcji.
* *tx_key_list* - szereg: ciąg. Klucze wszystkich transakcji.
225

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
226
Przykład:
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"transfer_split","params":{"destinations":[{"amount":100000000,"address":"9wNgSYy2F9qPZu7KBjvsFgZLTKE2TZgEpNFbGka9gA5zPmAXS35QzzYaLKJRkYTnzgArGNX7TvSqZC87tBwtaC5RQgJ8rm"},{"amount":200000000,"address":"9vH5D7Fv47mbpCpdcthcjU34rqiiAYRCh1tYywmhqnEk9iwCE9yppgNCXAyVHG5qJt2kExa42TuhzQfJbmbpeGLkVbg8xit"},{"amount":200000000,"address":"9vC5Q25cR1d3WzKX6dpTaLJaqZyDrtTnfadTmVuB1Wue2tyFGxUhiE4RGa74pEDJv7gSySzcd1Ao6G1nzSaqp78vLfP6MPj"},{"amount":200000000,"address":"A2MSrn49ziBPJBh8ZNEhhbfyLMou6mao4C1F5TLGUatmUnCxZArDYkcbAnVkVEopWVeak2rKDrmc8JpoS7n5dvfN9YDPBTG"},{"amount":200000000,"address":"9tEDyVQ8zgRQbDYiykTdpw5kZ6qWQWcKfExEj9eQshjpGb3sdr3UyWE2AHWzUGzJjaH9HN1DdGBdyQQ4AqGMc7rr5xYwZWW"}],"mixin":4,"get_tx_key": true, "new_algorithm": true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "fee_list": [97916962422],
  "tx_hash_list": ["c5c389846e701c27aaf1f7ab8b9dc457b471fcea5bc9710e8020d51275afbc54"]
 }
}
```


### **sweep_dust**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
244
Przesyła wszystkie drobne wyniki z powrotem do portfela, aby ułatwić ich wydawanie oraz miksowanie.
245

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
246
Wejście: *brak*.
247

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
248
Wynik:
249

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
250
* *tx_hash_list* - lista: ciąg
251

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
252
Przykład (w tym przypadku funkcja `sweep_dust` pokazuje błąd ze względu na niewystarczające środki):
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269


```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sweep_dust"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "error": {
  "code": -4,
  "message": "not enough money"
 },
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0"
}
```

### **sweep_all**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
270
Przesyła wszystkie odblokowane środki na dany adres.
271

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
272
Wejście:
273

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
274
275
276
277
278
279
280
281
282
* *address* - ciąg; adres publiczny odbiorcy.
* *priority* - niepodpisana liczba całkowita; (opcjonalne)
* *mixin* - niepodpisana liczba całkowita; liczba wyjść z łańcucha bloków do zmiksowania (0 oznacza brak miksowania).
* *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita; liczba bloków, które muszą upłynąć, zanim Monero może zostać wydane (0 oznacza brak    blokady).
* *payment_id* - ciąg; (opcjonalne) Losowy 32-bajtowy/64-znakowy ciąg heksadecymalny służący do identyfikacji transakcji.
* *get_tx_keys* - logiczny typ danych; (opcjonalne) wyszukuje klucze transakcji po jej dokonaniu.
* *below_amount* - niepodpisana liczba całkowita; (opcjonalne)
* *do_not_relay* - logiczny typ danych; (opcjonalne)
* *get_tx_hex* - logiczny typ danych; (opcjonalne) pokazuje transakcje jako zakodowany heksadecymalnie ciąg.
283

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
284
Wynik:
285

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
286
287
* *tx_hash_list* - szereg ciągów;
* *tx_key_list* - szereg ciągów;
288
* *tx_blob_list* - szereg ciągów;
289

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
290
Przykład:
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sweep_all","params":{"address":"9sS8eRU2b5ZbN2FPSrpkiab1bjbHE5XtL6Ti6We3Fhw5aQPudRfVVypjgzKDNkxtvTQSPs122NKggb2mqcqkKSeMNVu59S","mixin":2,"unlock_time":0,"get_tx_keys":true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "tx_hash_list": ["53a3648797d5524dd037d4105e067fa61468faecab41927fc43adbb26c202d22"],
  "tx_key_list": ["e83b3b78235e36cd7e4d9695efd81a3b3e64c7d1f1ebd61892f0a7add6a50301"]
 }
}
```

### **store**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
307
Zapisuje łańcuch bloków
308

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
309
Wejście: *brak*.
310

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
311
Wynik: *brak*.
312

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
313
Przykład:
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"store"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **get_payments**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
329
Pobiera listę płatności przychodzących za pomocą numeru identyfikacyjnego płatności.
330

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
331
Wejście:
332

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
333
* *payment_id* - ciąg
334

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
335
Wynik:
336

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
337
338
339
340
341
342
* *payments* - lista:
 * *payment_id* - ciąg
 * *tx_hash* - ciąg
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita
 * *block_height* - niepodpisana liczba całkowita
 * *unlock_time* - niepodpisana liczba całkowita
343

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
344
Przykład:
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_payments","params":{"payment_id":"4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payments": [{
   "amount": 10350000000000,
   "block_height": 994327,
   "payment_id": "4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030",
   "tx_hash": "c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1",
   "unlock_time": 0
  }]
 }
}
```


### **get_bulk_payments**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
367
Wyszukuje listę płatności przychodzących za pomocą numeru identyfikacyjnego płatności lub listy numerów identyfikacyjnych na danej wysokości. Metoda ta jest zalecana, w odróżnieniu od funkcji `get_payments`, ponieważ posiada tę samą funkcjonalność, ale jest bardziej rozszerzalna. Obie funkcje służą do wyszukiwania transakcji za pomocą pojedynczego numeru identyfikacyjnego.
368

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
369
Wejście:
370

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
371
372
* *payment_ids* - szereg ciągu
 * *min_block_height* - niepodpisana liczba całkowita; wysokość bloku, od której rozpoczęto wyszukiwanie płatności.
373

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
374
Wynik:
375

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
376
377
378
379
380
381
* *payments* - lista:
 * *payment_id* - ciągu
 * *tx_hash* - ciągu
 * *amount* - niepodpisanej liczby całkowitej
 * *block_height* - niepodpisanej liczby całkowitej
 * *unlock_time* - niepodpisanej liczby całkowitej
382

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
383
Przykład:
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_bulk_payments","params":{"payment_ids":["4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030"],"min_block_height":990000}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payments": [{
   "amount": 10350000000000,
   "block_height": 994327,
   "payment_id": "4279257e0a20608e25dba8744949c9e1caff4fcdafc7d5362ecf14225f3d9030",
   "tx_hash": "c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1",
   "unlock_time": 0
  }]
 }
}
```


### **get_transfers**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Wyszukuje listę transferów.

Wejście:

* *in* - logiczny typ danych;
* *out* - logiczny typ danych;
* *pending* - logiczny typ danych;
* *failed* - logiczny typ danych;
* *pool* - logiczny typ danych;
* *filter_by_height* - logiczny typ danych;
* *min_height* - niepodpisana liczba całkowita;
* *max_height* - niepodpisana liczba całkowita;

Wynik:

* *in* szereg transferów:
 * *txid* - ciąg;
 * *payment_id* - ciąg;
 * *height* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *timestamp* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *fee* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *note* - ciąg;
429
 * *destinations* - std::list<transfer_destination>;
zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
430
431
432
433
434
 * *type* - ciąg;
* *out* szereg transferów
* *pending* szereg transferów
* *failed* szereg transferów
* *pool* szereg transferów
435
436


zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
437
Przykład:
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_transfers","params":{"pool":true}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "pool": [{
   "amount": 500000000000,
   "fee": 0,
   "height": 0,
   "note": "",
   "payment_id": "758d9b225fda7b7f",
   "timestamp": 1488312467,
   "txid": "da7301d5423efa09fabacb720002e978d114ff2db6a1546f8b820644a1b96208",
   "type": "pool"
  }]
 }
}
```

### **get_transfer_by_txid**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
462
Wyszukuje informacje na temat transferów z/na dany adres.
463

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
464
Wejście:
465

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
466
* *txid* - ciąg
467

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
468
Wynik:
469

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
470
471
472
473
474
475
476
477
478
* *transfer* - obiekt JSON zawierający informacje o płatności:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita
 * *fee* - niepodpisana liczba całkowita
 * *height* - niepodpisana liczba całkowita
 * *note* - ciąg
 * *payment_id* - ciąg
 * *timestamp* - niepodpisana liczba całkowita
 * *txid* - ciąg
 * *type* - ciąg
479

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
480
Przykład:
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_transfer_by_txid","params":{"txid":"f2d33ba969a09941c6671e6dfe7e9456e5f686eca72c1a94a3e63ac6d7f27baf"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "transfer": {
   "amount": 10000000000000,
   "fee": 0,
   "height": 1316388,
   "note": "",
   "payment_id": "0000000000000000",
   "timestamp": 1495539310,
   "txid": "f2d33ba969a09941c6671e6dfe7e9456e5f686eca72c1a94a3e63ac6d7f27baf",
   "type": "in"
  }
 }
}
```


### **incoming_transfers**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
506
Wyszukuje listę transferów przychodzących do portfela.
507

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
508
Wejście:
509

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
510
* *transfer_type* - ciąg; "all": wszystkie transfery, "available": jedynie transfery jeszcze nie wydane LUB "unavailable": jedynie transfery już wydane.
511

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
512
Wynik:
513

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
514
515
516
517
518
519
* *transfers* - lista:
 * *amount* - niepodpisana liczba całkowita
 * *spent* - logiczny typ danych
 * *global_index* - niepodpisana liczba całkowita; zazwyczaj do użytku wewnętrznego, może zostać zignorowana przez większość użytkowników.
 * *tx_hash* - ciąg; wiele transferów przychodzących może posiadać ten sam hasz, jeśli zawarte były w tej samej transakcji.
 * *tx_size* - niepodpisana liczba całkowita
520

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
521
Przykład (wszystkie rodzaje transakcji):
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"incoming_transfers","params":{"transfer_type":"all"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "transfers": [{
   "amount": 10000000000000,
   "global_index": 711506,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 300000000000,
   "global_index": 794232,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 50000000000,
   "global_index": 213659,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  }]
 }
}
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
553
Przykład (wszystkie transakcje "available"):
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"incoming_transfers","params":{"transfer_type":"available"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "transfers": [{
   "amount": 10000000000000,
   "global_index": 711506,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 300000000000,
   "global_index": 794232,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  },{
   "amount": 50000000000,
   "global_index": 213659,
   "spent": false,
   "tx_hash": "&lt;c391089f5b1b02067acc15294e3629a463412af1f1ed0f354113dd4467e4f6c1&gt;",
   "tx_size": 5870
  }]
 }
}
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
585
Przykład (wszystkie transakcje "unavailable". Zauważ, że w tym przypadku znaleziono 0 transakcji "unavailable"):
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"incoming_transfers","params":{"transfer_type":"unavailable"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **query_key**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
601
Wyszukuje prywatny klucz wydawania lub widoczności.
602

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
603
Wejście:
604

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
605
* *key_type* - ciąg; decyduje o rodzaju klucza do wyszukania: "mnemonic" - kod mnemoniczny (starsze portfele nie posiadają go) LUB "view_key" - klucz widoczności.
606

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
607
Wynik:
608

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
609
* *key* - ciąg; klucz widoczności będzie zakodowany heksadecymalnie, a kod mnemoniczny będzie ciągiem słów.
610

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
611
Przykład (dla klucza widoczności):
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"query_key","params":{"key_type":"view_key"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "key": "7e341d..."
 }
}
```

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
625
Przykład (dla kodu mnemonicznego):
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"query_key","params":{"key_type":"mnemonic"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "key": "adapt adapt nostril ..."
 }
}
```


### **make_integrated_address**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
642
Tworzy adres zintegrowany złożony z adresu portfela i numeru identyfikacyjnego płatności.
643

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
644
Wejście:
645

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
646
* *payment_id* - ciąg; zakodowany heksadecymalnie; może być pusty, co spowoduje wygenerowanie losowego numeru identyfikacyjnego płatności.
647

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
648
Wynik:
649

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
650
* *integrated_address* - ciąg
651

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
652
Przykład (numer identyfikacyjny płatności jest pusty, użycie losowego numeru):
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"make_integrated_address","params":{"payment_id":""}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "integrated_address": "4BpEv3WrufwXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQQ8H2RRJveAtUeiFs6J"
 }
}
```


### **split_integrated_address**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
669
Wyszukuje adres standardowy i numer identyfikacyjny płatności składające się na adres zintegrowany.
670

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
671
Wejście:
672

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
673
* *integrated_address* - ciąg
674

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
675
Wynik:
676

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
677
678
* *standard_address* - ciąg
* *payment* - ciąg; zakodowany heksadecymalnie
679

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
680
Przykład:
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"split_integrated_address","params":{"integrated_address": "4BpEv3WrufwXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQQ8H2RRJveAtUeiFs6J"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "payment_id": "&lt;420fa29b2d9a49f5&gt;",
  "standard_address": "427ZuEhNJQRXoyJAeEoBaNW56ScQaLXyyQWgxeRL9KgAUhVzkvfiELZV7fCPBuuB2CGuJiWFQjhnhhwiH1FsHYGQGaDsaBA"
 }
}
```


### **stop_wallet**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
698
Zatrzymuje pracę portfela, zapisując jego aktualny stan.
699

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
700
Wejście: *brak*.
701

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
702
Wynik: *brak*.
703

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
704
Przykład:
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"stop_wallet"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **make_uri**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
720
Tworzy URI płatności przy użyciu oficjalnych specyfikacji URI.
721

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
722
Wejście:
723

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
724
725
726
727
728
* *address* - ciąg; adres portfela
* *amount* (opcjonalne) - niepodpisana liczba całkowita; kwota do otrzymania w jednostkach **atomowych**
* *payment_id* (opcjonalne) - ciąg; numer identyfikacyjny płatności jako 16- lub 64-znakowy ciąg heksadecymalny
* *recipient_name* (opcjonalne) - ciąg; nazwa odbiorcy płatności
* *tx_description* (opcjonalne) - ciąg; tytuł transakcji
729

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
730
Wynik:
731

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
732
* *uri* - ciąg zawierający wszystkie informacje na temat wejścia płatności jako odpowiednio sformatowany URI
733

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
734
Przykład:
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"make_uri","params":{"address":"44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A","amount":10,"payment_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef","tx_description":"Testing out the make_uri function.","recipient_name":"Monero Project donation address"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": 0,
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "uri": "monero:44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A?tx_payment_id=0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef&tx_amount=0.000000000010&recipient_name=Monero%20Project%20donation%20address&tx_description=Testing%20out%20the%20make_uri%20function."
 }
}
```


### **parse_uri**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
751
Analizuje URI płatności w celu uzyskania informacji na jej temat.
752

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
753
Wejście:
754

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
755
* *uri* - ciąg zawierający wszystkie informacje na temat wejścia płatności jako odpowiednio sformatowany URI
756

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
757
Wynik:
758

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
759
760
761
762
763
764
* *uri* - obiekt JSON zawierający informacje na temat płatności:
 * *address* - ciąg; adres portfela
 * *amount* - kwota do otrzymania w jednostkach **monetarnych** (0 jeśli brak informacji)
 * *payment_id* - numer identyfikacyjny płatności jako 16- lub 64-znakowy ciąg heksadecymalny (zostawić puste, jeśli brak informacji)
 * *recipient_name* - ciąg; nazwa odbiorcy płatności (zostawić puste, jeśli brak informacji)
 * *tx_description* - ciąg; tytuł płatności (zostawić puste, jeśli brak informacji)
765

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
766
Przykład:
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"parse_uri","params":{"uri":"monero:44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A?tx_payment_id=0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef&tx_amount=0.000000000010&recipient_name=Monero%20Project%20donation%20address&tx_description=Testing%20out%20the%20make_uri%20function."}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": 0,
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "uri": {
   "address": "44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A",
   "amount": 10,
   "payment_id": "0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef",
   "recipient_name": "Monero Project donation address",
   "tx_description": "Testing out the make_uri function."
  }
 }
}
```


### **rescan_blockchain**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
789
Skanuje łańcuch bloków od początku.
790

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
791
Wejście: *brak*.
792

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
793
Wynik: *brak*.
794

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
795
Przykład:
796
797

```
798
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"rescan_blockchain"}' -H 'Content-Type: application/json'
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **set_tx_notes**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
811
Ustanawia dowolny ciąg adnotacji transakcji.
812

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
813
Wejście:
814

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
815
816
* *txids* - szereg ciągów; numery identyfikacyjne transakcji
* *notes* - szereg ciągów; adnotacje do transakcji
817

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
818
Wynik: *brak*.
819

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
820
Przykład:
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"set_tx_notes","params":{"txids":["6a1a100c079c236e2cbf36f7760e8ef1a9e8357c434aa790a8c78de653ec4cf2"],"notes":["This is an example"]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
 }
}
```


### **get_tx_notes**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
836
Wyszukuje ciągi adnotacji transakcji.
837

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
838
Wejście:
839

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
840
* *txids* - szereg ciągów; numery identyfikacyjne transakcji
841

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
842
Wynik:
843

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
844
* *notes* - szereg ciągów; adnotacje do transakcji
845

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
846
Przykład:
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_tx_notes","params":{"txids":["6a1a100c079c236e2cbf36f7760e8ef1a9e8357c434aa790a8c78de653ec4cf2"]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "notes": ["This is an example"]
 }
}
```


### **sign**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
863
Podpisuje dany ciąg.
864

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
865
Wejście:
866

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
867
* *data* - ciąg;
868

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
869
Wynik:
870

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
871
* *signature* - ciąg;
872

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
873
Przykład:
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"sign","params":{"data":"This is sample data to be signed"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "signature": "SigV1Xp61ZkGguxSCHpkYEVw9eaWfRfSoAf36PCsSCApx4DUrKWHEqM9CdNwjeuhJii6LHDVDFxvTPijFsj3L8NDQp1TV"
 }
}
```


### **verify**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
890
Weryfikuje podpis ciągu.
891

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
892
Wejście:
893

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
894
895
896
* *data* - ciąg;
* *address* - ciąg;
* *signature* - ciąg;
897

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
898
Wynik:
899

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
900
* *good* - logiczny typ danych;
901

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
902
Przykład:
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

```
$ curl -X POST http://127.0.0.1:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"verify","params":{"data":"This is sample data to be signed","address":"9sS8eRU2b5ZbN2FPSrpkiab1bjbHE5XtL6Ti6We3Fhw5aQPudRfVVypjgzKDNkxtvTQZSPs122NKggb2mqcqkKSeMNVu59S","signature":"SigV1Xp61ZkGguxSCHpkYEVw9eaWfRfSoAf36PCsSCApx4DUrKWHEqM9CdNwjeuhJii6LHDVDFxvTPijFsj3L8NDQp1TV"}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "good": true
 }
}
```


### **export_key_images**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
919
Eksportuje podpisany zestaw obrazów klucza.
920

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
921
Wejście: *brak*.
922

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
923
Wynik:
924

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
925
926
927
* *signed_key_images* - szereg podpisanych obrazów klucza:
 * *key_image* - ciąg;
 * *signature* - ciąg;
928

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
929
Przykład:
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"export_key_images"}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "signed_key_images": [{
   "key_image": "62b83df78baad99e23b5ad3f667bc6f8d388a13d9e84c7bb6c223a556dfd34af",
   "signature": "b87b7e989aa85aa3a2a7cd8adcb3a848d3512ff718b168e15217ff3e5da29c0183c0328b97cc052fcb5ee3548aa5e41e530ba9d854199ea19d7ddaf6a54a4c0a"
  }]
 }
}
```


### **import_key_images**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
949
Importuje listy podpisanych obrazów klucza i weryfikuje, czy zostały wydane.
950

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
951
Wejście:
952

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
953
954
955
* *signed_key_images* - szereg podpisanych obrazów klucza:
 * *key_image* - ciąg;
 * *signature* - ciąg;
956

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
957
Wynik:
958

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
959
960
961
* *height* - niepodpisana liczba całkowita;
* *spent* - niepodpisana liczba całkowita;
* *unspent* - niepodpisana liczba całkowita;
962

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
963
Przykład:
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"import_key_images", "params":{"signed_key_images":[{"key_image":"63b83df78cafd99e23b5ad3f667bc6f8d38813d9e84c7bb6c223a556dfd34af","signature":"b87b7e989aa86aa2a7a7cd8adcb3a848d3512ff718b168e15217ff3e5da29c0183c0328b97cc052fcb5ee3548aa5e41e530ba9d854199ea19d7ddaf6a54a4c0a"},{"key_image":"44ec12fbc56c533a30b09de8ae26febd515528c4957dfe875430377a7e212b4e","signature":"91105f15be0b25bc2a94bd78a7e261608974d6d888080b9f1815655b98af190340325ea1a0840a5951dacf913d4de1b2bd33ea59c1cb7bce1b6648afa7133d03"}]}}' -H 'Content-Type: application/json'

{
 "id": "0",
 "jsonrpc": "2.0",
 "result": {
  "height": 986050,
  "spent": 10000100000000,
  "unspent": 4979852760000
 }
}
```


### **get_address_book**

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
982
Wyszukuje wpisy do książki adresowej.
983

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
984
Wejście:
985

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
986
* *entries* - szereg niepodpisanych liczb całkowitych; znaczniki żądanych wpisów do książki adresowej
987

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
988
Wynik:
989

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
990
991
992
993
994
* *entries* - szereg wpisów:
 * *address* - ciąg;
 * *description* - ciąg;
 * *index* - niepodpisana liczba całkowita;
 * *payment_id* - ciąg;
995

zofiazinha's avatar
zofiazinha committed
996
Przykład:
997
998
999
1000

```
$ curl -X POST http://localhost:18082/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_address_book","params":{"entries":[1,2]}}' -H 'Content-Type: application/json'

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame