Unverified Commit 32ad4764 authored by erciccione's avatar erciccione
Browse files

add missing entries and fix broken string

parent f9393f54
......@@ -2,6 +2,7 @@ langs:
en: English
es: Español
it: Italiano
pl: Polski
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
......@@ -2,6 +2,7 @@ langs:
en: English
es: Español
it: Italiano
pl: Polish
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
......@@ -2,6 +2,7 @@ langs:
en: English
es: Español
it: Italiano
pl: Polish
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
langs:
en: English
es: Español
it: Italian
pl: Polski
global:
......
......@@ -63,7 +63,7 @@
<img src="/img/fungible-monero.png" alt="Monero gold" class="main-icon">
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-8 col-xs-12 why-text">
<h3>Monero jest zamienialne/h3>
<h3>Monero jest zamienialne</h3>
<p> Monero jest <a href="{{site.baseurl}}/resources/moneropedia/fungibility.html">zamienialne</a>, ponieważ jest odgórnie prywatne. Jednostki Monero nie mogą zostać wyłączone z obiegu przez sprzedawców lub giełdę z powodu ich powiązania z poprzednimi transakcjami.</p>
</div>
</div>
......
langs:
en: English
es: Español
it: Italian
pl: Polish
global:
date: '%Y/%m/%d'
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment