Unverified Commit f9393f54 authored by zofiazinha's avatar zofiazinha Committed by erciccione
Browse files

add translated pages (pl)

Update accepting.md

Update contributing.md

Update press-kit.md

Update smartmining.md
parent 2ca25348
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
Monero people are always down to get together and have a good time. Check below to see Monero-related events happening in your area.
Społeczność Monero zawsze jest gotowa na spotkanie się i wspólne spędzenie czasu. Sprawdź poniżej wydarzenia związane z Monero, które odbędą się w Twoim pobliżu.
</div>
{% for toplevel in site.data.events %}
......@@ -11,11 +10,11 @@ Monero people are always down to get together and have a good time. Check below
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<h2>{{toplevel.event}}</h2>
<h3>Where</h3>
<h3>Gdzie</h3>
<p>{{toplevel.where}}</p>
<h3>When</h3>
<h3>Kiedy</h3>
<p>{{toplevel.when}}</p>
<h3>Description</h3>
<h3>Szczegóły</h3>
<p>{{toplevel.description}}</p>
<h3>Link</h3>
<a>{{toplevel.link}}</a>
......@@ -25,4 +24,4 @@ Monero people are always down to get together and have a good time. Check below
</div>
</div>
{%endfor%}
\ No newline at end of file
{%endfor%}
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
The Monero community is diverse and varied. We come from all over, but we definitely have some places we like to hang out together. You'll find most of them below. Join us!
Społeczność Monero jest różnorodna. Jesteśmy na całym świecie, ale mamy swoje ulubione miejsca spotkań. Większość z nich znajdziesz poniżej. Dołącz do nas!
</div>
<div class="hangouts">
......@@ -29,11 +28,12 @@ The Monero community is diverse and varied. We come from all over, but we defini
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Workgroup Resources</h2>
<h2>Materiały do pracy grupowej</h2>
</div>
</div>
<div class="row center-xs">
<p>In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects. Mattermost even has relays into the most popular Monero-related IRC channels.</p>
<p>Aby wspomóc pracę grupową, Monero posiada wiele materiałów, które mogą zostać użyte na spotkaniach i przy planowaniu projektów. Najistotniejsze z nich są nawet przekazywane najpopularniejszym kanałom IRC związanym z Monero.
</p>
</div>
<div class="row relays around-xs">
<div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4">
......@@ -50,11 +50,12 @@ The Monero community is diverse and varied. We come from all over, but we defini
<div class="info-block">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>IRC Channels</h2>
<h2>Kanały IRC</h2>
</div>
</div>
<div class="row start-xs">
<p>The Monero community utilizes a lot of IRC channels that each serve different purposes. Some to work, and some just to hang out. You'll find the more popular ones below.</p>
<p>Społeczność Monero używa wielu kanałów IRC, a każdy z nich jest przeznaczony do czegoś innego. Niektóre z nich służą do pracy, a niektóre do pogadania. Najpopularniejsze z nich znajdziesz poniżej.
</p>
</div>
<div class="row irc">
{% for channel in site.data.irc %}
......@@ -76,17 +77,18 @@ The Monero community is diverse and varied. We come from all over, but we defini
<div class="col"><h2>Stack Exchange</h2></div>
</div>
<div class="row start-xs">
<p>The Monero Stack Exchange is a quick and easy way to ask questions and get answers. Below you'll find some high quality question/answer pairs to some frequently asked questions.</p>
<p>Stack Exchange Monero jest szybkim i prostym sposobem na zadanie pytania i uzyskanie odpowiedzi. Poniżej znajdziesz kilka istotnych odpowiedzi na często zadawane pytania.
</p>
</div>
<div class="row start-xs sequestions">
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4277/why-does-monero-have-higher-transaction-fees-than-bitcoin">Why does monero have higher transaction fees than bitcoin?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4335/what-does-moneros-scaling-roadmap-look-like">What does Monero's scaling roadmap look like?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4302/what-cryptography-primitives-concepts-other-than-the-basic-ones-does-monero-us">What cryptography primitives/concepts, other than the basic ones, does Monero use?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4242/how-to-extract-data-from-local-blockchain">How to extract data from local blockchain?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4302/what-cryptography-primitives-concepts-other-than-the-basic-ones-does-monero-us">Hiding TCP traffic for Monero miners?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4277/why-does-monero-have-higher-transaction-fees-than-bitcoin">Dlaczego opłaty za transakcje Monero są wyższe niż opłaty za Bitcoina?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4335/what-does-moneros-scaling-roadmap-look-like">Jak wygląda oś czasu skalowania Monero?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4302/what-cryptography-primitives-concepts-other-than-the-basic-ones-does-monero-us">Jakich pojęć kryptograficznych używa Monero, poza tymi podstawowymi?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4242/how-to-extract-data-from-local-blockchain">Jak wyodrębnić dane z lokalnego łańcucha bloków?</a>
<a href="https://monero.stackexchange.com/questions/4302/what-cryptography-primitives-concepts-other-than-the-basic-ones-does-monero-us">Ukrycie Protokołu Kontroli Transmisji dla górników.</a>
</div>
<div class="row center-xs">
<p><a href="https://monero.stackexchange.com" class="btn-link btn-auto">Visit Stack Exchange</a></p>
<p><a href="https://monero.stackexchange.com" class="btn-link btn-auto">Odwiedź Stack Exchange</a></p>
</div>
</div>
</div>
......
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
Merchants of all kinds have come to value the financial privacy that Monero brings. Below is a list of the merchants that we know of that currently accept Monero for their goods and services. If a company no longer accepts Monero or you would like your business to be listed, please [open a GitHub issue and let us know](https://github.com/monero-project/monero-site/issues).
Różnego rodzaju handlowcy doceniają finansową prywatność, jakiej dostarcza Monero. Poniżej znajduje się lista organizacji, o których wiemy, że akceptują Monero jako środek płatniczy za swoje produkty i usługi. Jeśli któraś z nich już nie uznaje Monero lub chciałbyś, żeby Twoja firma znalazła się na liście, załóż wątek na GitHub i daj nam znać (https://github.com/monero-project/monero-site/issues).
</div>
<div class="merchants">
{% for toplevel in site.data.merchants %}
......@@ -23,5 +22,5 @@ Merchants of all kinds have come to value the financial privacy that Monero brin
</div>
<div markdown="1" class="text-center container description">
*Please note: these links are being provided as a convenience and for informational purposes only; they do not constitute an endorsement by the Monero community of any products, services or opinions of the corporations or organizations or individuals listed. The Monero community bears no responsibility for the accuracy, legality, or content of these external sites. Contact the external site for answers to questions regarding its content. As always, caveat emptor ("buyer beware"); you are responsible for doing your own research. Always use judgement when making online purchases.*
*Uwaga: powyższe linki są jedynie udogodnieniem i służą tylko do celów informacyjnych; nie reprezentują one wsparcia społeczności Monero dla żadnego z produktów, usług ani opinii wymienionych organizacji lub osób. Społeczność Monero nie bierze odpowiedzialności za zgodność, legalność ani treść tych zewnętrznych stron. W przypadku wątpliwości związanych z treścią linków, skontaktuj się z właścicielami zewnętrznej strony. Jesteś odpowiedzialny za swoje wyszukiwania. Zawsze przemyśl swój internetowy zakup.*
</div>
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
The following businesses have supported the Monero Project in its goal to bring financial privacy to the world. We couldn't be more grateful for their contributions. If you would like to sponsor the Monero Project and be listed on this page, please send an email to [email protected]
Poniższe organizacje wsparły Projekt Monero w niesieniu światu finansowej prywatności. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wkład. Jeśli chcesz zasponsorować Projekt Monero i pojawić się na tej liście, wyślij e-mail na adres [email protected]
</div>
<div>
......@@ -94,4 +93,4 @@ The following businesses have supported the Monero Project in its goal to bring
</div>
</div>
</section>
</div>
\ No newline at end of file
</div>
{% include untranslated.html %}
<div class="team">
<section class="container">
......@@ -7,7 +6,7 @@
<div class="tabPanel-widget">
<label for="tab-1" tabindex="0"></label>
<input id="tab-1" type="radio" name="tabs" aria-hidden="true" checked>
<h2>Core</h2>
<h2>Centrum</h2>
<div class="tabPanel-content">
<div class="row">
{% for toplevel in site.data.team %}
......@@ -41,13 +40,13 @@
</div>
<label for="tab-2" tabindex="0"></label>
<input id="tab-2" type="radio" name="tabs" aria-hidden="true">
<h2>Developers</h2>
<h2>Deweloperzy</h2>
<div class="tabPanel-content">
<div class="container full">
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 text-adapt">
<p>The Monero Project has had well over 200 contributors over the life of the project. For a complete list, please see the <a href="https://www.openhub.net/p/monero/contributors">OpenHub contributors page</a>. Below you'll find some individuals that have gone above and beyond for Monero.</p>
<p>W Projekcie Monero wzięło udział ponad 200 twórców. Aby zobaczyć całą listę, wejdź na <a href="https://www.openhub.net/p/monero/contributors">stronę twórców OpenHub</a>. Poniżej znajdziesz listę osób, które szczególnie się przyczyniły dla Monero. </p>
</div>
</div>
</div>
......@@ -81,7 +80,7 @@
</div>
<label for="tab-3" tabindex="0"></label>
<input id="tab-3" type="radio" name="tabs" aria-hidden="true">
<h2>Community</h2>
<h2>Społeczność</h2>
<div class="tabPanel-content">
<div class="row">
{% for toplevel in site.data.team %}
......@@ -112,7 +111,7 @@
</div>
<label for="tab-4" tabindex="0"></label>
<input id="tab-4" type="radio" name="tabs" aria-hidden="true">
<h2>Research Lab</h2>
<h2>Laboratorium Badawcze</h2>
<div class="tabPanel-content">
<div class="row">
{% for toplevel in site.data.team %}
......@@ -143,7 +142,7 @@
</div>
<label for="tab-5" tabindex="0"></label>
<input id="tab-5" type="radio" name="tabs" aria-hidden="true">
<h2>Special Thanks</h2>
<h2>Specjalne podziękowania</h2>
<div class="tabPanel-content">
<div class="row">
{% for toplevel in site.data.team %}
......@@ -178,4 +177,4 @@
</section>
</div>
\ No newline at end of file
</div>
{% include untranslated.html %}
<div class="downloads">
<div class="container description" markdown="1">
If you need help choosing the correct application, please click [here](https://www.reddit.com/r/Monero/comments/64b5lf/what_is_the_best_monero_wallet/) for a quick answer, then select the appropriate release for your operating system below.
Note: the SHA256 hashes are listed by the downloads for convenience, but a GPG-signed list of the hashes is at [getmonero.org/downloads/hashes.txt](https://getmonero.org/downloads/hashes.txt) and should be treated as canonical, with the signature checked against the appropriate GPG key in the source code (in /utils/gpg_keys).
Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze właściwej aplikacji, kliknij [tutaj](https://www.reddit.com/r/Monero/comments/64b5lf/what_is_the_best_monero_wallet/), aby znaleźć szybką odpowiedź. Następnie wybierz poniżej wersję odpowiednią dla twojego systemu operacyjnego. Uwaga: hasze SHA256 zostały umieszczone na liście jako udogodnienie. Lista haszów podpisanych przez GPG znajduje się na stronie [getmonero.org/downloads/hashes.txt](https://getmonero.org/downloads/hashes.txt) i jest uznawana za ogónie przyjętą, z podpisem zweryfikowanym przeciwko odpowiedniemu kluczowi GPG w kodzie źródłowym (in /utils/gpg_keys).
</div>
<div class="container full downdropdown">
......@@ -15,8 +13,8 @@ Note: the SHA256 hashes are listed by the downloads for convenience, but a GPG-s
<div class="col"><a href="#linux">Linux</a></div>
<div class="col"><a href="#arm">Arm (v7 & 8)</a></div>
<div class="col"><a href="#bsd">BSD</a></div>
<div class="col"><a href="#source">Source & Blockchain</a></div>
<div class="col"><a href="#mobilelight">Mobile & Light</a></div>
<div class="col"><a href="#source">Kod źródłowy i łańcuch bloków</a></div>
<div class="col"><a href="#mobilelight">Wersje mobilne i lekkie</a></div>
<div class="col"><a href="#hardware">Hardware</a></div>
</div>
......@@ -26,15 +24,15 @@ Note: the SHA256 hashes are listed by the downloads for convenience, but a GPG-s
<div class="info-block row center-xs" id="pick-platform">
<div class="mob dropdowndrop">
<input id="check01" type="checkbox" name="menu"/>
<label for="check01">Choose your OS</label>
<label for="check01">Wybierz system operacyjny</label>
<ul id="menu">
<li><a href="#windows">Windows</a></li>
<li><a href="#mac">Mac</a></li>
<li><a href="#linux">Linux</a></li>
<li><a href="#arm">Arm (v7 & 8)</a></li>
<li><a href="#bsd">BSD</a></li>
<li><a href="#source">Source & Blockchain</a></li>
<li><a href="#mobilelight">Mobile & Light</a></li>
<li><a href="#source">Kod źródłowy i łańcuch bloków</a></li>
<li><a href="#mobilelight">Wersje mobilne i lekkie</a></li>
<li><a href="#hardware">Hardware</a></li>
</ul>
</div>
......@@ -55,7 +53,7 @@ Note: the SHA256 hashes are listed by the downloads for convenience, but a GPG-s
{{data_downloads.platform}}
</h2>
{% if data_downloads.version != null %}
<p class="text-center">Current Version: {{ data_downloads.version }} {{ data_downloads.tag }}</p>
<p class="text-center">Obecna wersja: {{ data_downloads.version }} {{ data_downloads.tag }}</p>
{%endif%}
......@@ -64,23 +62,23 @@ Note: the SHA256 hashes are listed by the downloads for convenience, but a GPG-s
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2 col-sm-12 col-xs-12">
<h4 id="{{ data_downloads.platform | slugify }}">
<a href="{{ data_downloads.cli_url }}">Source Code</a>
<a href="{{ data_downloads.cli_url }}">Kod źródłowy</a>
</h4>
</div>
<div class="col-md-8 col-md-offset-2 col-sm-12 col-xs-12" markdown="1">
If you'd prefer to use a blockchain bootstrap, instead of syncing from scratch, you can [use this link for the most current bootstrap](https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw). It is typically much faster to sync from scratch, however, and it also takes a lot less RAM (import is very greedy).
Jeśli wolisz użyć bootstrap łańcucha bloków zamiast synchronizować od zera, możesz [użyć tego linka do najnowszego bootstrapa](https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw). Jednak synchronizacja od zera przeważnie jest dużo szybsza i zajmuje dużo mniej pamięci RAM (importowanie jest bardzo zachłanne).
</div>
</div>
{% elsif data_downloads.id == "hardware" %}
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2 col-sm-12 col-xs-12">
<p>The Monero community has just funded a <a href="https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/88149/dedicated-monero-hardware-wallet" target="_blank" rel="noreferrer, noopener">Dedicated Hardware Wallet</a> which is now in progress. As well, Ledger is working on <a href="https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero" target="_blank" rel="noreferrer, noopener">integrating Monero into their hardware wallets</a>.</p>
<p>Społeczność Monero ufundowała niedawno <a href="https://forum.getmonero.org/9/work-in-progress/88149/dedicated-monero-hardware-wallet" target="_blank" rel="noreferrer, noopener">Dedykowany Portfel Sprzętowy</a>, który jest w trakcie opracowania. Z kolei Ledger pracuje nad <a href="https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero" target="_blank" rel="noreferrer, noopener"></a>zintegrowaniem Monero z jego portfelem sprzętowym.</p>
</div></div>
{% elsif data_downloads.id == "mobilelight" %}
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2 col-sm-12 col-xs-12">
<p>The following are mobile or light wallets that are deemed safe by trusted members of the community. If there is a wallet that is not on here, you can request the community check it out. Go to our <a href="/community/hangouts/">Hangouts</a> page to see where we are.</p>
<p>Poniżej znajdują się portfele mobilne i lżejsze, uważane za bezpieczne przez zaufanych członków społeczności. Jeśli jakiś portfel nie znajduje się na liście, poproś społeczność o sprawdzenie go. Przejdź do strony z naszymi <a href="/community/hangouts/">Hangoutami</a> i zobacz, gdzie można nas spotkać.</p>
</div>
</div>
<div class="row center-xs">
......@@ -95,10 +93,10 @@ If you'd prefer to use a blockchain bootstrap, instead of syncing from scratch,
{% elsif data_downloads.gui_hash == nil and data_downloads.cli_hash != nil %}
<div class="row"><div class="col-md-8 col-md-offset-2 col-sm-12 col-xs-12"><h4 id="{{ data_downloads.platform | slugify }}">
<a href="//downloads.getmonero.org/cli/{{ data_downloads.cli_url }}"> {{ data_downloads.platform }} (Command-line Tools Only)</a>
<a href="//downloads.getmonero.org/cli/{{ data_downloads.cli_url }}"> {{ data_downloads.platform }} (Wyłącznie narzędzia wiersza poleceń)</a>
</h4></div></div>
<div class="row"><div class="col-md-8 col-md-offset-2 col-sm-12 col-xs-12">
<p><strong>SHA256 Hash:</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.cli_hash }}</p></div>
<p><strong>Hasz SHA256:</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.cli_hash }}</p></div>
</div>
{% elsif data_downloads.gui_hash != nil and data_downloads.cli_hash == nil %}
<div class="row">
......@@ -107,7 +105,7 @@ If you'd prefer to use a blockchain bootstrap, instead of syncing from scratch,
<a href="//downloads.getmonero.org/gui/{{ data_downloads.gui_url }}">{{ data_downloads.platform }}</a>
</h4></div>
<div class="row">
<p><strong>SHA256 Hash:</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.gui_hash }}</p>
<p><strong>Hasz SHA256:</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.gui_hash }}</p>
</div>
{% elsif data_downloads.gui_hash != nil and data_downloads.cli_hash != nil %}
<div class="row start-md">
......@@ -116,15 +114,15 @@ If you'd prefer to use a blockchain bootstrap, instead of syncing from scratch,
<h4 id="{{ data_downloads.platform | slugify }}">
<a href="//downloads.getmonero.org/gui/{{ data_downloads.gui_url }}">{{ data_downloads.platform }}</a>
</h4>
<p><strong>SHA256 Hash (GUI):</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.gui_hash }}</p>
<p><strong>Hasz SHA256 (Graficzny Interfejs Użytkownika):</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.gui_hash }}</p>
</div>
<div class="col-md-6 col-sm-12">
<h4>
<a href="//downloads.getmonero.org/cli/{{ data_downloads.cli_url }}">{{ data_downloads.platform }} (Command-Line Tools Only)</a>
<a href="//downloads.getmonero.org/cli/{{ data_downloads.cli_url }}">{{ data_downloads.platform }} (Wyłącznie narzędzia wiersza poleceń)</a>
</h4>
<p><strong>SHA256 Hash (CLI):</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.cli_hash }}</p>
<p><strong>Hasz SHA256 (Interfejs Wiersza Poleceń):</strong></p> <p class="hash"> {{ data_downloads.cli_hash }}</p>
</div>
</div>
{% endif %}
......
{% include untranslated.html %}
<section class="container">
<div class="row">
<!-- left two-thirds block-->
......@@ -6,25 +5,26 @@
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Instructions for the Command-Line Interface</h2>
<h2>Instrukcje dla Interfejsu Wiersza Poleceń</h2>
</div>
</div>
<div markdown="1">
### The Basics
### Podstawy
Monero works a little differently to what you may have become accustomed to from other @cryptocurrencies. In the case of a digital currency like Bitcoin and its many derivatives merchant payment systems will usually create a new recipient @address for each payment or user.
Monero działa trochę inaczej niż inne kryptowaluty, do których mogłeś się przyzwyczaić. W przypadku cyfrowej waluty, takiej jak Bitcoin i jego pochodne, system płatności handlowych przeważnie tworzy nowy adres odbiorcy dla każdej płatności lub każdego użytkownika.
However, because Monero has @stealth-addresses there is no need to have separate recipient addresses for each payment or user, and a single @account address can be published. Instead, when receiving payments a merchant will provide the person paying with a "payment ID".
Jednak Monero posiada jednorazowe adresy i nie musi tworzyć osobnego adresu odbiorcy przy każdej płatności lub nowym użytkowniku, a pojedynczy adres konta może zostać upubliczniony. Aby otrzymać płatność, sprzedający udostępnia kupującemu swój numer identyfikacyjny.
Numer identyfikacyjny to heksadecymalny ciąg 64 znaków, przeważnie tworzony losowo przez odbiorcę. Przykładem numeru identyfikacyjnego jest:
A @payment-ID is a hexadecimal string that is 64 characters long, and is normally randomly created by the merchant. An example of a payment ID is:
```
666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572
```
### Checking for a Payment in monero-wallet-cli
### Weryfikacja płatności w monero-wallet-cli
If you want to check for a payment using monero-wallet-cli you can use the "payments" command followed by the payment ID or payment IDs you want to check. For example:
Jeśli chcesz zweryfikować daną płatność za pomocą monero-wallet-cli, użyj polecenia "payments" i wpisz numer lub numery identyfikacyjne, na które zrealizowano wpłatę. Na przykład:
```
[wallet 49VNLa]: payments 666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572
......@@ -33,23 +33,23 @@ If you want to check for a payment using monero-wallet-cli you can use the "paym
[wallet 49VNLa]: █
```
If you need to check for payments programmatically, then details follow the next section.
Jeśli chcesz zaprogramować weryfikację płatności, przejdź do sekcji poniżej.
### Receiving a Payment Step-by-Step
### Otrzymywanie płatności krok po kroku
* Generate a random 64 character hexadecimal string for the payment
* Communicate the payment ID and Monero address to the individual who is making payment
* Check for the payment using the "payments" command in monero-wallet-cli
* Wygeneruj losowo heksadecymalny ciąg 64 znaków
* Przekaż swój nowy numer identyfikacyjny i adres Monero osobie, która dokonuje wpłaty
* Zweryfikuj płatność przy użyciu polecenia "payments" w monero-wallet-cli.
### Checking for a Payment Programmatically
### Programowanie weryfikacji płatności
In order to check for a payment programmatically you can use the get_payments or get_bulk_payments JSON RPC API calls.
Aby zaprogramować weryfikację płatności, możesz użyć funkcji get_payments lub get_bulk_payments JSON RPC API.
*get_payments*: this requires a payment_id parameter with a single payment ID.
*get_payments*: ta funkcja wymaga parametru payment_id z jednorazowym numerem identyfikacyjnym.
*get_bulk_payments*: this is the preferred method, and requires two parameters, payment_ids - a JSON array of payment IDs - and an optional min_block_height - the block height to scan from.
*get_bulk_payments*: to preferowana metoda, która wymaga dwóch parametrów: payment_ids - szereg JSON numerów identyfikacyjnych - oraz, opcjonalnie, min_block_height - wysokość bloku, który będzie skanowany.
An example of returned data is as follows:
W rezultacie otrzymujemy następujący wynik:
```
[ monero->~ ]$ curl -X POST http://127.0.0.1:18500/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"get_bulk_payments","id":"test", "params":{"payment_ids": ["666c75666679706f6e7920697320746865206265737420706f6e792065766572"]}}' -H "Content-Type: application/json"
......@@ -68,16 +68,17 @@ An example of returned data is as follows:
}
```
It is important to note that the amounts returned are in base Monero units and not in the display units normally used in end-user applications. Also, since a transaction will typically have multiple outputs that add up to the total required for the payment, the amounts should be grouped by the tx_hash or the payment_id and added together. Additionally, as multiple outputs can have the same amount, it is imperative not to try and filter out the returned data from a single get_bulk_payments call.
Warto zauważyć, że otrzymane wartości są w podstawowych jednostkach Monero, a nie w jednostkach normalnie używanych w aplikacjach użytkownika końcowego. Transakcja przeważnie będzie miała wiele wyników, które się sumują do całej kwoty płatności, dlatego kwota powinna być pogrupowana na funkcje tx_hash lub payment_id i następnie zsumowana. Ponadto wiele wyników może mieć tę samą wartość i ich filtrowanie nie może się odbywać jedynie za pomocą funkcji get_bulk_payments.
Przed skanowaniem płatności zalecane jest sprawdzenie, czy wyłączony został daemon RPC API (funkcja get_info RPC) i czy nie zostały nałożone dodatkowe blokady. Następnie warto skanować jedynie począwszy od otrzymanego bloku, precyzując go w funkcji min_block_height i get_bulk_payments.
Before scanning for payments it is useful to check against the daemon RPC API (the get_info RPC call) to see if additional blocks have been received. Typically you would want to then scan only from that received block on by specifying it as the min_block_height to get_bulk_payments.
### Programowanie skanowania płatności
### Programatically Scanning for Payments
* Sprawdź w daemonie obecną wysokość bloku, kontynuuj tylko jeśli się zwiększył od ostatniego skanowania
* Użyj funkcji get_bulk_payments RPC API z ostatnio zeskanowaną przez nas wysokością i z listą wszystkich numerów identyfikacyjnych w naszym systemie
* Zachowaj obecną wysokość bloku jako ostatnio zeskanowaną
* Usuń duplikaty, biorąc pod uwagę hasze transakcji, które już otrzymaliśmy i przetworzyliśmy.
* Get the current block height from the daemon, only proceed if it has increased since our last scan
* Call the get_bulk_payments RPC API call with our last scanned height and the list of all payment IDs in our system
* Store the current block height as our last scanned height
* Remove duplicates based on transaction hashes we have already received and processed
</div>
</div>
......@@ -87,4 +88,4 @@ Before scanning for payments it is useful to check against the daemon RPC API (t
<!-- end right one-third block-->
</div>
</section>
\ No newline at end of file
{% include untranslated.html %}
<div markdown="1" class="text-center container description">
Monero is an open-source, community-driven project. Described below are several ways to support the project.
Monero jest projektem otwartego źródła i tworzonym przez społeczność. Poniżej opisane są sposoby, którymi możesz wesprzeć ten projekt.
</div>
<div class="contribute">
......@@ -10,18 +10,18 @@ Monero is an open-source, community-driven project. Described below are several
<div class="full col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row center-xs">
<div class="col"><h2>Support the Network</h2></div>
<div class="col"><h2>Wesprzyj sieć</h2></div>
</div>
<div class="row start-xs" markdown="1">
### Develop
Monero is primarily written in C++. As it is a decentralized project, anyone is welcome to add or make changes to existing code. Pull requests are merged based on community consensus. See the <a href="https://github.com/monero-project"> repositories</a> and outstanding <a href="https://github.com/monero-project/monero/issues">issues</a>.
### Programuj
Monero głównie pisany jest językiem C++. Ponieważ jest projektem zdecentralizowanym, każdy jest mile widziany w dodawaniu lub zmienianiu istniejącego kodu. Zapotrzebowanie na zmiany jest oparte na porozumieniu społeczności. Zobacz <a href="https://github.com/monero-project"> tematy</a> i <a href="https://github.com/monero-project/monero/issues">główne wątki</a>.
### Run a Full Node
Run monerod with port 18080 open. Running a full node ensures maximum privacy when transacting with Monero. It also improves distribution of the blockchain to new users.
### Uruchom pełne węzły
Uruchom monerod z otwartym portem 18080. Pełne węzły zapewniają maksymalną prywatność przy transakcjach Monero oraz ulepszają rozmieszczenie łańcuchów bloków pomiędzy nowymi użytkownikami.
### Mine
Mining ensures the Monero network remains decentralized and secure. In the Monero graphical user interface and command-line interface, background mining may be activated. Additional resources for mining may be viewed [here](https://reddit.com/r/MoneroMining).
### Wydobywaj
Wydobywanie zapewnia, że sieć Monero pozostaje zdecentralizowana i bezpieczna. W Graficznym Interfejsie Użytkownika Monero oraz w interfejsie wiersza poleceń możliwe jest uruchomienie wydobywania w tle. Aby uzyskać więcej informacji na temat wydobcia, przejdź [tutaj](https://reddit.com/r/MoneroMining).
</div>
</div>
......@@ -32,11 +32,11 @@ Mining ensures the Monero network remains decentralized and secure. In the Moner
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>View the Forum Funding System</h2>
<h2>Zobacz Forumowy System Finansowania</h2>
</div>
</div>
<div class="row start-xs">
<p>Monero utilizes a <a href="https://forum.getmonero.org">forum funding system</a> whereby projects are proposed for development and community-funded. Funding is held in escrow and remunerated to developers once programming milestones are achieved. Anyone may generate new proposals or fund existing ones.</p>
<p>Monero korzysta z <a href="https://forum.getmonero.org">forumowego systemu finansowania</a>, który polega na społecznym proponowaniu rozwoju projektów i ich opłacaniu. Fundusze są trzymane w depozycie i rozdzielane między deweloperami po osiągnięciu programowych kamieni milowych. Każdy może dołożyć swoją propozycję lub wesprzeć finansowo te już istniejące.</p>
</div>
</div>
</div>
......@@ -46,11 +46,11 @@ Mining ensures the Monero network remains decentralized and secure. In the Moner
<div class="info-block text-adapt">
<div class="row center-xs">
<div class="col">
<h2>Donate</h2>
<h2>Przekaż dotację</h2>
</div>
</div>
<div class="row start-xs">
<p>Ongoing development is supported by donations and <a href="{{site.baseurl}}/community/sponsorships/">sponsorships</a>.</p>
<p>Obecny rozwój jest wspierany przez dotacje i <a href="{{site.baseurl}}/community/sponsorships/">sponsoring</a>.</p>
</div>
<div class="row center-xs">
<div class="col-lg-6">
......@@ -62,20 +62,20 @@ Mining ensures the Monero network remains decentralized and secure. In the Moner
</div>
<div class="row start-xs">
<div class="col-xs-12">
<h3>Donating Monero</h3>
<p>Donations may be sent to donate.getmonero.org or 44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A</p>
<h3>Dotacje w Monero</h3>
<p>Dotacje można przekazywać na donate.getmonero.org lub 44AFFq5kSiGBoZ4NMDwYtN18obc8AemS33DBLWs3H7otXft3XjrpDtQGv7SqSsaBYBb98uNbr2VBBEt7f2wfn3RVGQBEP3A</p>
</div>
</div>
<div class="row start-xs">
<div class="col-xs-12">
<h3>Donating Bitcoin</h3>
<p>Donations may be sent to donate.getmonero.org or 1KTexdemPdxSBcG55heUuTjDRYqbC5ZL8H</p>
<h3>Dotacje w Bitcoinach</h3>
<p>Dotacje można przekazywać na donate.getmonero.org lub 1KTexdemPdxSBcG55heUuTjDRYqbC5ZL8H</p>
</div>
</div>
<div class="row start-xs">
<div class="col-xs-12">
<h3>Other</h3>
<p>E-mail <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> for alternative means of donating or if you would like to become a sponsor for the Monero Project.</p>
<h3>Pozostałe</h3>
<p>Wyślij e-mail na adres <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, aby przekazać darowiznę w innej formie lub jeśli chcesz zostać sponsorem Projektu Monero.</p>
</div>
</div>
</div>
......
{% include untranslated.html %}
<div class="tab">
<input id="tab-one" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-one" class="accordion">How does Monero have value?</label>
<label for="tab-one" class="accordion">W jaki sposób Monero ma wartość?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
Monero has value because people are willing to buy it. If no one is willing to buy Monero, then it will not have any value. Monero’s price increases if demand exceeds supply, and it decreases if supply exceeds demand.
Monero ma wartość, ponieważ ludzie chcą go kupować. Jeśli nikt nie chce kupić Monero, to jego wartość przestaje istnieć. Cena Monero wzrasta, gdy popyt na niego przewyższa podaż i spada, gdy podaż przewyższa jego popyt.
</div>
......@@ -13,124 +12,123 @@ Monero has value because people are willing to buy it. If no one is willing to b
<div class="tab">
<input id="tab-two" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-two" class="accordion">How can I get Monero?</label>
<label for="tab-two" class="accordion">Skąd mogę wziąć Monero?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
You can buy Monero from an exchange or from an individual. Alternatively, you can try mining Monero to get coins from the block reward.
Możesz kupić Monero na giełdzie lub od kogoś. Możesz też spróbować wydobycia Monero, otrzymując walutę jako wynagrodzenie za każdy blok.
</div>
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-three" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-three" class="accordion">What is a mnemonic seed?</label>
<label for="tab-three" class="accordion">Co to jest kod mnemoniczny?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
A mnemonic seed is a set of 25 words that can be used to restore your account anywhere. Keep these words safe and do not share them with someone else. You can use this seed to restore your account, even if your computer crashes.
Kod mnmemoniczny to ciąg 25 słów, który może zostać użyty do przywrócenia twojego konta w jakimkolwiek miejscu. Zachowaj te słowa w bezpiecznym miejscu i nie pokazuj ich nikomu. Możesz użyć tego kodu, aby przywrócić swoje konto, nawet jeśli twój komputer się zepsuje.
</div>
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-four" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-four" class="accordion">How is Monero’s privacy different from other coins?</label>
<label for="tab-four" class="accordion">Czym się różni prywatność Monero od innych walut?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
Monero uses three different privacy technologies: ring signatures, ring confidential transactions (RingCT), and stealth addresses. These hide the sender, amount, and receiver in the transaction, respectively. All transactions on the network are private by mandate; there is no way to accidentally send a transparent transaction. This feature is exclusive to Monero. You do not need to trust anyone else with your privacy.
Monero korzysta z trzech różnych technologii prywatności: podpisu pierścieniowego, poufnych transakcji pierścieniowych (RingCT) i jednorazowych adresów. Służą one do ukrycia, odpowiednio, nadawcy, kwoty i odbiorcy transakcji. Wszystkie transakcje w sieci są odgórnie prywatne i nie ma możliwości przypadkowego dokonania jawnego kupna lub sprzedaży. Jedynie Monero posiada taką właściwość. Na nikim nie musisz polegać w kwestii swojej prywatności.
</div>
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-five" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-five" class="accordion">Why is my wallet taking so long to sync?</label>
<label for="tab-five" class="accordion">Dlaczego synchronizacja mojego portfela tyle trwa?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
If you are running a full node locally, you need to copy the entire blockchain to your computer. This can take a long time, especially on an old hard drive or slow internet connection. If you are using a remote node, your computer still needs to request a copy of all the outputs, which can take several hours. Be patient, and if you would like to sacrifice some privacy for faster sync times, consider using a lightweight wallet instead.
Jeśli uruchomiłeś pełne węzły lokalnie, musisz skopiować cały łańcuch bloków do twojego komputera. To może trochę potrwać, zwłaszcza w przypadku starych dysków lub wolnego połączenia internetowego. Jeśli używasz węzła zdalnie, twój komputer nadal zażąda kopii wszystkich wyników, co może zająć kilka godzin. Bądź cierpliwy, a jeśli byś chciał poświęcić trochę swojej prywatności dla szybszego czasu synchronizacji, pomyśl o lżejszym portfelu.
</div>
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-six" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-six" class="accordion">What is the different between a lightweight and a normal wallet?</label>
<label for="tab-six" class="accordion">Jaka jest różnica między lżejszym a normalnym portfelem?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
For a lightweight wallet, you give your view key to a node, who scans the blockchain and looks for incoming transactions to your account on your behalf. This node will know when you receive money, but it will not know how much you receive, who you received it from, or who you are sending money to. Depending on your wallet software, you may be able to use a node you control to avoid privacy leaks. For more privacy, use a normal wallet, which can be used with your own node.
W lżejszym portfelu udostępniasz swój klucz widoczności węzłowi, który skanuje łańcuchy bloków w poszukiwaniu nadchodzących transakcji na twoje konto lub w twoim imieniu. Ten węzeł będzie wiedział, kiedy pieniądze wpłyną, ale nie będzie znał kwoty transakcji, nadawcy ani odbiorcy, w przypadku transakcji wychodzącej. W zależności od twojego programu portfelowego, możesz użyć węzła kotrolowanego przez ciebie, aby uniknąć utraty prywatności. Aby zwiększyć prywatność, korzystaj z normalnego portfela, do którego możesz użyć własnego węzła.
</div>
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-seven" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-seven" class="accordion">How is Monero different from Bitcoin?</label>
<label for="tab-seven" class="accordion">Czym się różni Monero od Bitcoina?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
Monero is not based on Bitcoin. It is based on the CryptoNote protocol. Bitcoin is a completely transparent system, where people can see exactly how much money is being sent from one user to another. Monero hides this information to protect user privacy in all transactions. It also has a dynamic block size and dynamic fees, an ASIC-resistant proof of work, and a tail coin emission, among several other changes.
</div>
Monero nie opiera się na Bitcoinie, ale na protokole CryptoNote. Bitcoin jest systemem zupełnie przejrzystym, gdzie możliwe jest zobaczenie dokładnej kwoty przesyłanej od jednego użytkownika do drugiego. Monero ukrywa te informacje, aby chronić prywatność użytkowników we wszystkich transakcjach. Posiada również m. in. dynamiczny rozmiar bloku i dynamiczną wysokość opłat, dowód pracy odporny na ASIC oraz permanentą emisję monet.
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-eight" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-eight" class="accordion">Does Monero have a block size limit?</label>
<label for="tab-eight" class="accordion">Czy Monero posiada limit rozmiaru bloku?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
No, Monero does not have a hard block size limit. Instead, the block size can increase or decrease over time based on demand. It is capped at a certain growth rate to prevent outrageous growth.
Nie, Monero nie posiada limitu rozmiaru bloku. Blok może zwiększać i zmniejszać swój rozmiar w zależności od potrzeby. Jest to jednak ograniczone do określonej stopy, aby uniknąć wygórowanego wzrostu.
</div>
</div>
<div class="tab">
<input id="tab-nine" type="checkbox" name="tabs" class="accordion">
<label for="tab-nine" class="accordion">What is a blockchain?</label>
<label for="tab-nine" class="accordion">Czym jest łańcuch bloków?</label>
<div class="tab-content" markdown="1">
A blockchain is a system that stores a copy of all transaction history on the Monero network. Every two minutes, a new block with the latest transaction information is added to the blockchain. This chain allows the network to verify the amount of money accounts have and make it resilient to attacks and centralization attempts.
Łańcuch bloków to system, który zawiera kopie wszystkich transakcji w sieci Monero. Co dwie minuty do łańcucha dodawany jest nowy blok z najświeższymi danymi. Łańcuch pozwala sieci na weryfikację ilości pieniędzy na istniejących kontach i zapobiega próbom ataku i centralizacji.
</div>
</div>
<div class="tab">